2018-07-10

Rimligt att fastighetsägare återför värden vid infrastruktursatsningar

Öka möjligheterna till värdeåterföring vid infrastrukturinvesteringar, skriver Svensk Kollektivtrafik i ett remissyttrande. Det vore rimligt att fastighetsägare återför delar av värdestegringen till samhället om deras fastigheter ökat i värde vid offentliga investeringar i infrastruktur. Dessutom kan återföringen öka genomförandetakten för viktiga investeringar.

Kommittén för finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital gör i sin utredning bedömningen att det inte går att fastställa och kvantifiera värdeökningen som skett på enskilda fastigheter till följd av en infrastrukturinvestering. Svensk Kollektivtrafik anser att värdeåterföring bör ske inom ramen för exploateringsavtal och beklagar därför att kommitténs direktiv inte innehåller uppdrag om att utreda hur värdeåterföring bör ske inom ramen för sådana avtal.

Ta del av remissyttrandet