2023-04-04

Ny rapport: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva

I en ny rapport från Sveriges Bussföretag undersöks svenskars resande och inställning till kollektivtrafik. Av de tillfrågade anger en av fem att de reser mindre med kollektivtrafiken idag än vad de gjorde innan pandemin. Och även om kollektivtrafikens resenärer enligt siffror från landets regioner nu återvänder i allt större utsträckning kan en minskad andel kollektiva resor innebära att politiskt beslutade klimatmål inte nås.

Att fler reser tillsammans är en förutsättning för minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivisering samt mindre trängsel i vårt trafiksystem.

- Visst ser vi i mätningar från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter att resenärerna återvänder till kollektivtrafiken, men än så länge är vi inte tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Och ska vi nå antagna politiska mål om exempelvis minskad klimatpåverkan från transportsektorn behöver kollektivtrafikens resenärer bli många fler, även jämfört med före pandemin. I vår studie har vi därför undersökt varför människor väljer – men även väljer bort –att resa kollektivt, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Närhet till kollektivtrafiken, bra trafikinformation och trygghet är viktigast för resenärerna om de ska välja att åka mer kollektivt. Bland resenärer som idag huvudsakligen är bilburna lyfts kortare restider med kollektivtrafiken som den enskilt viktigaste faktorn för att överväga ett annat färdsätt.Bilister tror i stor utsträckning att viljan att resa mer kollektivt kommer att påverkas av att det har blivitdyrare att köra bil.

Även bland resenärer som överväger att lämna kollektivtrafiken till förmån för andra färdsätt är restiderna avgörande. Det enskilt viktigaste skälet att åka mindre kollektivt är att det är krångligt, vilket 41 procent uppger.

Om kollektivtrafiken lyckas attrahera fler resenärer finns stora klimatvinster att göra. I anslutning till studien har 2030-sekretariatet analyserat effekterna av att kollektivtrafikresandet ökar. Om bara två procent av jobbresorna med bil i stället sker med buss motsvarar det driften av Karlshamns oljedrivna kraftverk under tre månader, eller den koldioxid som tas upp av ungefär 20 000 träd årligen. Varje person som för sina resor till och från jobbet skiftar från egen bil till kollektivtrafik innebär en minskad klimatpåverkan med mer än ett halvt ton koldioxid per år.

- I branschen har vi enats om en vision om att 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva. Kollektivtrafiken är ett verktyg och en möjlighet för att skapa en hållbar framtid. Samtidigt skapade pandemin en rädsla för att resa kollektivt och varje dag en buss eller ett tåg inte motsvarar resenärernas förväntningar minskar viljan att resa kollektivt. Här har vi i branschen ett arbete att göra men vi behöver också stöd av politiska reformer som prioriterar kollektivtrafiken och dess infrastruktur, säger Anna Grönlund.

Läs hela rapporten om kollektrafikens potential här.

Ta del av seminariet där rapporten presenterades

Se en film från seminariet

För vidare information,
kontakta  
Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag 
tel: +46 8 762 71 74