2023-09-01

Rapport: 40 politiska förslag för klimatet

Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en rapport med en kunskapssammanställning om ökningen av klimatutsläppen och hur kollektivtrafik och ökad transporteffektivitet kan minska utsläppen och skapa samhällsnytta. Till detta finns ett 40-punktsprogram med konkreta politiska förslag för att göra Sverige till ett transporteffektivt samhälle.

För att nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 krävs framsynta, kraftfulla och konsekventa politiska beslut som ökar transporteffektiviteten. Kollektivtrafiken spelar en helt avgörande roll för att göra Sverige mer transporteffektivt. 

De närmaste tre åren kommer klimatutsläppen att öka med 20 miljoner ton till följd av sänkt reduktionsplikt, slopad miljöbonus på miljöbilar, sänkta bränsleskatter, höjt bilavdrag och tillbakadragen reformering av reseavdraget.

Målet kan nås på olika sätt, men i rapporten framgår att det inte finns någon realistisk väg att uppnå målet utan att arbeta på tre fronter: Ett transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel inklusive elektrifiering samt energieffektiva fordon och fartyg. Ökad elektrifiering räcker inte för att få ner utsläppen och användningen av förnybara drivmedel kommer att minska. Transporterna i Sverige måste även köras mer effektivt. För persontransporterna är nyckeln att öka kollektivtrafikandelen.

Läs rapporten och ta del förslagen

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik