2023-02-07

Rapport: Branschens nya mål finansierar sig själv

Kostnaderna och intäkterna för att uppnå det nya branschmålet att 4 av 10 motoriserade resor ska göras med kollektivtrafik år 2030 kommer att bli lika stora. Det visar en färsk rapport som Svensk Kollektivtrafik låtit WSP ta fram.

Kostnaden uppskattas till i storleksordningen 13,7 miljarder kr år 2030, varav 12,7 miljarder kr faller på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och 1 miljard på de kommersiella buss- och tågföretagen. Biljettintäkterna kommer öka med omkring 14,3 miljarder kr år 2030 om målet uppnås genom att samtliga reformer som analyseras i rapporten genomförs. Om ingen av reformerna genomförs behöver regionerna eller staten skjuta till drygt 5 miljarder kronor för att få balans mellan kostnader och intäkter.

Störst ökning av biljettintäkterna ger sänkt moms på kollektivtrafik till noll procent, samordning av linjelagd kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor samt att ta bort att bort förmånsskatten på kollektivtrafikkort. I rapporten har WSP även analyserat framkomlighets- och trafikplaneringsåtgärder för busstrafiken, statlig finansiering av ERTMS ombordutrustning, sänkta banavgifter, fortsatt skattebefrielse av höginblandade flytande biodrivmedel samt förändrade start- och sluttider för skolor, universitet och arbetsplatser.

Ta del av rapporten

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik