2023-02-07

Rapport: Kollektivtrafikåtgärder minskar klimatutsläppen

Branschens mål om att 4 av 10 av de motoriserade resor ska göras med kollektivtrafik år 2030 kommer att minska utsläppen av koldioxid med sammanlagt 96 000 ton år 2030 om alla analyserade reformer genomförs jämfört med om kollektivtrafikresandet skulle ligga på samma nivå som år 2019, det vill säga på 32 procent, visar en rapport som WSP tagit fram i uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Att utsläppsminskningen inte beräknas bli större beror på att utsläppen från biltrafiken antas vara lägre år 2030 på grund av elektrifiering.
95 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar därför sina och samhällets klimatutsläpp. Kollektivtrafiken bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser på tre sätt. Genom att minska sina egna utsläpp, genom att ta marknadsandelar från biltrafiken och genom att minska klimatutsläppen från lastbilstrafiken. Eftersom kollektivtrafikens utsläpp är så låga uppnås den största klimateffekten genom att öka kollektivtrafikandelen.
Svensk Kollektivtrafik har därför låtit WSP analysera hur mycket utsläppen av växthusgaser kan minska år 2030 genom de politiska åtgärderna för att göra kollektivtrafikens mer attraktiv i Nystartsprojektets programförklaring, bland annat framkomlighets- och trafikplaneringsåtgärder för buss, ökad punktlighet för kollektivtrafiken, marknadsföringskampanjer för ökat kollektivtrafikresande, borttagen moms på kollektivtrafik och att förmånsskatten på månads- och årskort i kollektivtrafiken tas bort. Dessutom analyserar WSP flera åtgärder i Svensk Kollektivtrafiks 42-punktsprogram för omstart av kollektivtrafiken, bland annat ökad efterlevnad av förmånsbeskattning av gratis parkeringsplats vid arbetet, höjda parkeringsavgifter och minskat utbud av parkeringsplatser, sänkt skyltad hastighet för personbilar.

 

Ta del av rapporten

Kontaktperson: Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik