2022-06-20

Startskott för kollektivtrafikens framtidsprojekt med ny programförklaring

Nytt mål, ny vision och en diger åtgärdslista för kollektivtrafikbranschen och politikerna för att nå klimatmålen. Det är resultatet när Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen lanserade sin gemensamma programförklaring på en konferens den 20 juni. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna. Och allt finns samlat på en ny webbsida, www.kollektivtrafiken.se.

- Kollektivtrafiken har gått ur askan i elden. Från pandemins intäktskris till de höjda bränsleprisernas kostnadskris. Samtidigt vet vi att möjligheterna finns där och att enskilda människor och vårt samhälle i stort behöver kollektivtrafiken för att vardagen ska fungera och morgondagen kunna säkras. Därför går vi nu fram med ett gemensamt reformprogram som kan stoppa risken för nedskärningar, prishöjningar och nystarta kollektivtrafiken med sikte på framtiden, kommenterar Kristoffer Tamsons ordförande i Svensk Kollektivtrafik och trafikregionråd i Stockholm.

Projektet började under 2021 som en nystart efter pandemin. Branschens tidigare gemensamma mål om ett fördubblat resande till 2020 och en fördubblad marknadsandel ersätts nu med målet att 2030 ska fyra av tio motoriserade resor ska ske med kollektivtrafiken. Under konferensen den 20 juni samlades branschen inklusive infrastrukturminister Tomas Eneroth för att ta del av programförklaringen men även medverka i en workshop kring hur varje enskild operatör, myndighet och politiker kan bidra för att uppnå målet.
En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle och varje person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar sin klimatpåverkan. Eftersom långt över 90 procent av kollektivtrafiken redan drivs med el eller förnybara drivmedel innebär det att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik bidrar till minskade utsläpp.

- Om vi menar allvar med klimatmålen måste vi satsa på de transportsätt som bidrar till att uppnå dem. Ofta görs i stället ensidiga insatser som innebär det motsatta. Det är dags att satsa ännu mer på kollektivtrafiken, säger Henrik Dahlin, vice ordförande i Tågföretagen och vd för MTR Nordic AB.

Under pandemin minskade andelen resor med kollektivtrafiken från 31 till 21 procent. Konsekvensen blev miljardförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen.
- Nu ser vi hur allt fler börjar återvända till kollektivtrafiken, men vi vill också attrahera nya resenärer. Genom att öka kollektivtrafikresandet kan vi både minska klimatutsläppen och skapa förutsättningar för människor att leva, verka och arbeta där de vill, säger Tomas Byberg, ordförande i Sveriges Bussföretag och VD Byberg & Nordin Busstrafik AB.

För att få fler att välja kollektivtrafiken har de tre branschorganisationerna tagit fram en programförklaring med förslag på politiska reformer som kan stödja en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken och leda till det uppsatta målet. Utifrån den finns nu en åtgärdslista med gemensamma åtaganden samt en faktasamling och goda exempel på åtgärder som redan gjorts. Allt finns samlat på www.kollektivtrafiken.se.

• Mål: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva.
• Vision: Kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030.
• Branschens löfte: För att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och landsbygd hållbara för framtiden samt nå ökad sysselsättning och integration är kollektivtrafiken det verktyg vi behöver. Vi lovar att genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta, åtgärder på både kort och lång sikt som förpliktigar till engagemang hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Men vi behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder in vår regering till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet.