2023-05-12

Uppåtgående siffror för kollektivtrafiken ger hopp

Projektet Nystart Kollektivtrafik – 4 av 10 var den inledande programpunkten på konferensen Kollektivtrafikdagen. Med avstamp i målet ”2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva” och genomgång av programförklaringen gav en nulägesbild av kollektivtrafikens marknadsandel.

Färska siffror visar på en kollektivtrafik som är på rätt väg – första kvartalet 2023 landar kollektivtrafikens marknadsandel nu på 32 procent av de motoriserade resandet, berättade Svensk Kollektivtrafiks VD Johan Wadman som tillsammans med Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag, talade under programpunkten.

Johan Wadman gav en överblick över hur kollektivtrafiken förändrats från pandemin till idag.

- Pandemin ändrade förutsättningarna för resandet och vår marknadsandel rasade ner. Trots det fortsatte vi att köra för alla de som också under pandemin behövde komma till arbete och skola, vi upprätthöll vår viktiga samhällsbärande funktion. För att nå vårt nya gemensamma branschmål behöver vi nu tydligt visa på våra fördelar. Kollektivtrafiken i sig är nära nog helt fossilfri och reser vi tillsammans är vi mer energieffektiva och det är hållbart för samhället.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, höll med om att det är glädjande att trafiken åter är igång och att bilden även stämmer inom turist - och beställningstrafik med buss. Hon lyfte fördelarna med att resa kollektivt: Minskad trängsel, ökad vardagsmotion, klimatnytta, minskat antal skadade och döda i trafiken, med mera. I programförklaringens fyra områden finns ett antal prioriterade åtgärder som behövs för att stödja och utveckla fördelarna, såväl i form av initiativ från branschens aktörer som i form av politiska beslut.

Bland annat lyftes de goda exempel som samlats på kollektivtrafiken.se fram. Här pekade Anna Grönlund på det exempel kring trepartssamarbete som drivs av Trafikförvaltningen Region Stockholm (SL), Södertälje kommun och Nobina. Samarbetet innebär snabbare restider, bättre infrastruktur och en kraftig resandeökning i kollektivtrafiken för att nå såväl klimat- som stadutvecklingsmål. Redan i första etappen har ett nytt linjenät skapats, med halverade restider, färre byten och arbetspendling till Stockholm som kapat restiderna med över 20 minuter.

Anna Grönlund lyfte också branschens behov av kompetensförsörjning. Såväl buss- som tåg och taxibranschen har stora rekryteringsbehov av förare. För busstrafiken är behoven skriande – 4 av 10 bussförare är idag över 60 år. Mot bakgrund av den lagstiftning som finns för bussförare och som grundas på EU-direktiv utestängs också unga personer från bussföraryket, då du ska vara 24 år för att ta busskort och kunna köra buss om inte särskilda dispensregler nyttjas, som bland annat innebär att unga bussförare inte får köra annat än linjelagd busstrafik där linjens längd understiger 50 kilometer. Men några ljusglimtar finns – bland annat har initiativ tagits för att få fler att vilja omskola sig till bussförare runt om i landet.

- Genom vår regionala representant i Västra Götaland har branschen slutit ett avtal med Västtrafik om en utbildningspeng för att utbilda nya bussförare och erbjuda arbete efter avslutad utbildning och erhållen behörighet. Även vårt medlemsföretag Nobina har gjort en överenskommelse med Stockholm Stad för att företag verksamma i Stockholm ska kunna utbilda och erbjuda arbete till bussförare. Båda dessa är goda och viktiga exempel som fler regioner borde inspireras av och tillämpa, sade hon.

Fortsatt är dialogen med regeringen och EUs beslutsfattare viktig, poängterade både Anna Grönlund och Johan Wadman som fortsätter jobba med projektet tillsammans med Pierre Sandberg, vd Tågföretagen för att öka kollektivtrafiken.