Miljösatsningar för ett långsiktigt miljöarbete

Om kollektivtrafiken ska kunna bidra till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle måste trafiken i sig vara långsiktigt hållbar, det vill säga bygga på principer om kretslopp och förnybarhet. Därför är ett branschgemensamt Miljöprogram nödvändigt för att gemensamt uppnå de satta målen.

Resande med kollektivtrafiken ger redan i dag betydligt lägre utsläpp av klimatpåverkande gaser än privatbiltrafiken och det kan sänkas ännu mer genom ett effektivare utnyttjande av energi. Det är dock nödvändigt att gå ännu längre och ställa om från fossil till förnybar energi.

Med ett branschgemensamt miljöprogram är branschen överens om att minska det svenska samhällets miljöpåverkan från transporter genom att minska behovet av privatbilstransporter med en utökad och attraktiv kollektivtrafik och genom en ständig minskning av de olika verksamheternas miljöpåverkan.

Genom Miljöprogrammet har vi antagit en branschgemensam miljöpolicy och gemensamma miljömål och verkar aktivt för att hela branschen, inklusive medlemsföretag och fordonstillverkare, ska arbeta gemensamt för att nå de uppsatta målen.

Det branschgemensamma miljöprogrammet uppdateras löpande, senast under 2018. Uppdateringen är en fortsättning på det miljöarbete som branschen framgångsrikt har drivit i många år. I den senaste uppdateringen kom minskning av koldioxid och klimatpåverkande utsläpp mer i fokus än tidigare. Dessutom förtydligades kravställning och uppföljning av krav så att det ska vara lättare att använda för såväl trafikföretag som RKM.

Miljöprogrammet är en förutsättning för avtalsbilagan Miljökrav vid upphandling. Arbetet med miljöprogrammet drivs i nära samverkan med arbetet inom KollA.

Projektgrupp

Leif Magnusson, projektledare, konsult
Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag
Mats-Ola Larsson, IVL