2023-03-17

Premiär för nytt modellavtal vid bussupphandlingar

Kollektivtrafikbranschen har gemensamt arbetat fram ett nytt modellavtal för upphandling av kollektivtrafik med buss. Det har förankrats hos både trafikföretagen och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och är framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté.

KollA är en del av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och modellavtalet finns publicerat på Partnersamverkans webbsida där branschen samlar bilagor, avtalsrekommendationer och vägledningar som tagits fram för att underlätta och förbättra branschens upphandlingar. Avtalet är redo att börja användas och är ett av många viktiga verktyg att använda för att öka branschens mål om att 4 av 10 resor ska ske kollektivt 2030.

- Branschen har gemensamt jobbat fram detta för att skapa tydlighet och bättre förutsättningar för att möta behoven hos både upphandlare och trafikföretag. Vår förhoppning nu är att modellavtalet med bilagor kan bidra till att stärka samarbetet mellan parterna, ge en positiv utveckling av våra branschöverskridande arbeten och verkligen kunna vara till nytta för parterna runt om i landet, säger Ewa Rosén, ordförande i KollA.

Det nya modellavtalet är mer fullständigt sett till struktur och innehåll och består av ett enda dokument i stället för tidigare två. Det innehåller både viktiga paragrafer och vägledningar för vissa paragrafer. Bilaga Pris och Trafikbeskrivning har uppdaterats och anpassats till modellavtalet. Tre tidigare bilagor är nu istället inarbetade: Allmänna villkor, Trygghet och säkerhet samt Affärsutvecklingsavtal.

Viktiga fokusområden i arbetet, och som är viktiga delar i ett avtal, har varit att utveckla områden inom:
• Målbeskrivningar
• Operativa förutsättningar och trafikutveckling/planering
• Ekonomiska incitament
• Fordon
• Kundens upplevelse
• Systematiska arbetssätt
• Dataskydd och informationssäkerhet
• Parternas samverkan och gemensamma affärsutveckling
• Uppföljning
• Ändringar och nya behov

Kontaktperson: Ewa Rosén, ordförande KollA, 070-59 59 067.

Här finns det nya modellavtalet och bilagorna

 

Kollektivtrafikens Avtalskommitté
Deltagarna i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) representerar en bred kunskap från hela kollektivtrafikbranschen – RKM, trafikföretag och Sveriges kommuner och regioner. Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de vägledningar och rekommendationer vilka är framtagna på Partnersamverkan uppdrag. Dessa ska även ge information, stöd och inspiration till både RKM och trafikföretagen och öka förståelsen för varandras verksamheter.

Partnersamverkan
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Taxiförbundet samt Jernhusen. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter för att förbättra kollektivtrafiken, bland annat genom att kommunicera och följa upp branschmål och att utveckla avtalsprocessen.