Gör den kollektiva resan attraktiv - det här ska vi göra!

För att få resenärerna att välja kollektivtrafiken behöver vi satsa på en rad åtgärder. Den minskade marknadsandelen under pandemiåren resulterade i miljardförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen med risk för indragna turer och nedlagda linjer. Så här ska vi vända trenden.

Det här kan och vill branschen själva göra

Grönt ljus

Klart

• Ta fram en rapport om kompletterande finansiering av kollektivtrafik
• Ta fram en rapport om hur mycket det kommer att kosta att uppnå nystartsmålet


Gult ljus

På gång

• Kommunicera och driv de effektiviseringsåtgärder som finns i nystartsdokumentet
• Service: Lyfta fram goda exempel på hur branschen förbättrat servicen
• Produkter: Lyfta fram anpassade anropsstyrda lösningar för mindre tätbefolkade områden
• Tryggheten: Lyfta fram exempel på utbildningar för medarbetare, skapa samarbeten med kommuner, operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter
• Avtalsprocessen: Sprida kunskap om branschens standarder och rekommendationer


Rött ljus

Återstår

• Kompetenshöjande åtgärder kring smartare trafikplanering
• Samordna offentliga och kommersiella transporter

 

Dessa politiska reformer krävs

 

 

Gult ljus

På gång
• Behåll skattefriheten av förnybara drivmedel (2026)

 

Rött ljus

Återstår
• Klimatanpassa reseavdraget. Reformera reseavdraget till en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion. 
• Sprid ut rusningstrafiken. Justera start- och sluttiderna för skolorna

• Sänk/återbetala banavgifterna och sänk banavgifterna proportionerligt för alla som kör tågtrafik, inte bara för de svenska statliga tågföretagen
• Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken
• Inför nollmoms
• Finansiera ERTMS ombordutrustning
• Samordna offentliga resor. Underlätta samordning mellan linjelagd kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.