Vägledning inför Tågupphandling

Kollektivtrafikens avtalskommitté har på uppdrag av Partnersamverkan tagit fram en vägledning med avtalsrekommendationer avseende drift och underhåll av tåg.

Bakgrunden är bland annat järnvägsbranschens pågående arbete att nå en förbättrad punktlighet. Detta är en utmaning och kräver förändringar i relationer och avtalsmodeller inom tågbranschen. Ett ökat fokus på att ta tillvara parternas drivkrafter och ta hänsyn till fördelningen av ansvar under avtalets olika perioder ligger inom ramen för detta uppdrag. Uppdraget gäller tågtrafik på järnväg. Tunnelbana och spårvagn ingår inte.

Vägledningen har arbetats fram av en projektgrupp i samförstånd för att ge stöd och verktyg för upphandling och utveckling av uppdragen över tid. Förhoppningen att detta dokument ska vara till hjälp och inspirera vid upphandling av drift och underhåll för tåg, i syfte att skapa de bästa förrättningarna i kommande upphandlingar. Det är inte ett uttömmande dokument eftersom varje upphandlande enhet och region har sina specifika behov och mål att ta hänsyn till.

Projektledare för uppdraget: Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens avtalskommitté.

I den branschgemensamma projektgruppen deltar representanter för både beställarsidan och operatörssidan:

  • Christine Leppänen, Jönköpings Länstrafik
  • Maria Höglander, Norrtåg
  • Torvald Svahn, Västtrafik
  • Christin Serlow, MTR
  • Dan Olofsson, SJ
  • Mikael Danielsson, Transdev