Affärsutvecklingsavtal

Affärsutvecklingsavtalet är framtaget för att skapa goda förutsättningar för en gemensam syn på samarbete och målstyrning i ett trafikavtal.

Ett gemensamt arbetssätt för att nå de övergripande målen om en förbättrad kollektivtrafik och en ökad marknadsandel är att Beställare och Trafikföretag skapar en plattform för samsyn om hur arbetet ska bedrivas och genom ett proaktivt, engagerat och professionellt sätt ta vara på den utvecklingspotential som finns i det aktuella trafikavtalet. För att nå dit behöver arbetsformerna formaliseras på ett tydligt och transparant vis och vara en förutsättning vid den aktuella upphandlingen.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har i sina Regionala trafikförsörjningsprogram satt upp mål för respektive region/län vad gäller kollektivtrafikens utveckling över ett antal år. Det är viktigt att Affärsutvecklingsavtalet tar hänsyn till dessa mål i det kommande samarbetet mellan parterna.