Bus Nordic

Bus Nordic är en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar; en rekommenderad standard för bussar inom Norden. Det är ett samarbete mellan nationella branschorganisationer för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna.

Bus NordicI dokumentet Bus Nordic specificeras en nordisk standard för bussar som ska användas vid upphandlingar. En buss som uppfyller dessa gemensamma rekommendationer ska accepteras och fungera lika bra inom alla kollektivtrafikorganisationer oavsett nordiskt land.

Rekommendationerna gäller bussar tagna i trafik första gången 1/6 2019 i trafikavtal som upphandlats med Bus Nordic som kravbilaga. Bussar som redan är i trafik ska uppfylla den kravbilaga som gällde vid tiden för dess tagande i trafik första gången.

Den första versionen av den gemensamma standarden blev klar att implementeras under hösten 2018. En uppdaterad version 1.1 publicerades i oktober 2019, innehållande enbart redaktionella förändringar. 

Bus Nordic uppgraderades till version 2.0 i december 2023.
Version 2.0 omfattar ändringar gällande ökad säkerhet, tillgänglighetsanpassning och förbättringar av befintliga krav anpassade till utvecklingen på marknaden. En förteckning över de krav som justerats finns under rubriken Förord på sidan 2 i dokumentet. Krav nummer 5.1.1, 10.8 och 10.11 är helt nya krav med fokus på ökad säkerhet. 

Arbetsgruppen för Bus Nordic kommer att fortsätta att anpassa Bus Nordic-standarden vid behov för att stödja förändringar, t.ex. nya innovativa lösningar och nya bestämmelser på marknaden.

Syftet är att driva fordonsutvecklingen framåt och på ett kostnadseffektivt sätt skapa än mer attraktiva bussar som tillgodoser passagerarnas behov.

Gemensamma specifikationer för upphandling av bussar bör sänka upphandlingskostnaderna och förenkla förflyttning av bussar mellan städer och över gränser.

 

För mer information, kontakta Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik eller Gazmend Bunjaku, Sveriges Bussföretag