2019-09-10

Bränsle, årskonferens och vägledningar på senaste KollA

Den 6 september genomförde KollA ett ordinarie möte, som vanligt med många punkter på agendan. Bland annat diskuterades omförhandlingsklausuler vid förändring av bränsle, personuppgiftsbiträdesavtal och hävningsklausul.

Vägledningar för upphandling av tågtrafik, busstrafik och kvalitetsutvärdering har varit ute på remissrunda under sommaren och efter en del inlämnade synpunkter förlängs projekttiden. Beslut tas i KollA och Styrgruppen i november månad.

Årskonferensen för 2019 är bokad den 26 november och en agenda är under arbete, det blir en trevlig dag där vi kan utlova flera spännande nyheter.

Nästa möte är bokad den 5 november 2019.