2018-10-19

Bristande uppföljning av transportpolitiska mål

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnit en rad brister och felaktigheter i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Det skriver Partnersamverkan i en skrivelse till Trafikanalys.

I skrivelsen redogörs för olika brister i Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. För att de ska bli rättvisande är det mycket viktigt att indikatorerna, måtten och kriterierna ändras, kompletteras och utvecklas inom ramen för Trafikanalys regeringsuppdrag om att redovisa en fördjupad uppföljning av transportpolitiska målen till regeringen.

Ta del av skrivelsen här

 

Ta del av Transportstyrelsens svar

Ta del av Partnersamverkans svar