2024-05-07

Elbussar behöver längre livslängd för hållbar ekonomi

Elektrifieringen har stor påverkan på upphandlad busstrafik, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Det visar en ny rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram och som ger en fingervisning om hur regionerna kan får en ekonomisk hållbarhet när de inför elbussar i trafikavtalen.

- Den här kunskapen är viktig både för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som upphandlar fordonen och för trafikföretagen som lägger anbuden. Vår förhoppning är att öka kunskapen i den här frågan så att alla parter förstår vilka rekommendationer som måste ställas vid en upphandling, säger Mikael Olsson, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté som arbetat med rapporten.

Rapporten tar upp ett antal perspektiv i frågan, såsom kostnadsfördelning, trafikplanering, produktivitet, kapitalbindning, avskrivningskostnader, batteriers livslängd och dess ekonomiska inverkan, samt den konkurrenssituation som råder inom branschen. Den mest betydande utgiften identifieras som förarkostnaden, följt av energikostnader, kapitalkostnader för bussflottan samt underhåll och reparationer av fordonen.

- Investeringarna är dyrare men driften är billigare. För att hämta hem de besparingarna måste bussarna leva en längre tid än tidigare och då bör man tänka på att inte ställa konkreta ålderskrav i avtalet. Det blir också viktigare med ett bra underhåll. Man får till exempel räkna med att batteriet måste bytas minst en gång under livstiden, säger Mikael Olsson.

Trafikplaneringen och produktiviteten påverkas också av elektrifieringen. En ökad komplexitet vid övergången till eldrift kan minska planeringseffektiviteten vilket kan leda till högre direkta kostnader. Så en effektiv trafikplanering kan vara av stor ekonomisk betydelse och justeringar i tidtabellssystemet kan ge betydande kostnadsbesparingar, särskilt inom elektrifierade system.

Sammanfattningsvis pekar rapporten på att den ökande elektrifieringen kommer att leda till en omfattande strukturomvandling inom busstrafiken med stor påverkan på kostnader, planeringskomplexitet, tillverkning av bussar samt konkurrenssituationen för företag inom branschen.

Ta del av rapporten

Kontaktperson: Mikael Olsson