2023-09-06

Förtydligande avseende rekommendation för hantering av elstöd

I rekommendationen kring hantering av elstöd står bland annat att hanteringen bör ske utifrån förutsättningarna i respektive avtal och med beaktande av förutsättningarna för berört trafikföretag.

Det innebär bland annat att man behöver ta hänsyn till vilket elindex som används i avtalet. Om det sammanväga totala elindexet t.ex. använts i elområde 4 så bör skillnaden mellan elindex total och elindex SE4 beaktas vid hanteringen av elstödet. Även andra unika förutsättningar i det aktuella avtalet bör beaktas för att säkerställa en affärsneutral hantering.