2021-09-13

Höstens första KollA-möte

KollA har startat upp höstens arbete med möte den 3 september, fortsatt digitalt via Teams. PM:et om effekterna av pandemin kommer att färdigställas inom kort, en sista genomgång ska göras de närmaste veckorna och beslut tas av KollA innan det rapporteras vidare till Partnersamverkans styrgrupp.

Under sommaren har de olika projekten vilat och arbetet med Modellavtalen återupptas i september enligt den plan som togs fram under våren där fokus läggs först på produktionskontrakt och avslutas med incitamentkontrakt. Nya förslag på kontrakt ska vara klara senast den 31 oktober för att förankras via en remissrunda hos RKM och Trafikföretag.

Lars Annerberg gav också KollA en omvärldsbevakning med information om Indexrådets arbete och utfasningsutredningen avseende reduktionsplikten.

Hösten sista möte flyttades från den 8 december till den 15 december.