2020-05-27

Indexrekommendation om Covid-19

Situationen med Covid -19 kan komma att påverka utvecklingen av index och kostnader i kollektivtrafikupphandlingar. Indexrådet har därför tagit fram en rekommendation om hur förutsättningarna i avtalen bör regleras i respektive upphandlingsdokument.

Indexrådet har fått många frågor kring hur pågående situation kan komma att påverka utveckling av index respektive kostnader, på såväl kort som lång sikt. Därför har Indexrådet nu tagit fram en rekommendation om hur upphandlande enhet bör reglera förutsättningar i sina avtal respektive upphandlingsdokument.

• Basmånad för index bör vara Q4 2019 – detta eftersom perioden därefter präglas av en stor osäkerhet.

• Upphandlande part såväl som anbudsgivare/trafikföretag bör kunna påkalla förhandling i fall denne kan påvisa att verklig kostnadsutveckling har avvikit mot indexkorgens utveckling och väsentligen rubbat jämvikten mellan parternas prestationer eller vinning enligt Avtalet.

Om generella avvikelser uppkommer mellan kostnadsutveckling och indexkorg kommer indexrådet vid behov ta fram särskilda rekommendationer om hur dessa avvikelser bör hanteras.

Indexrådets mål är att genom sina rekommendationer erhålla en affärsneutralitet vad gällande Indexutveckling kontra kostnadsutveckling, vilket i nuläget är svårt att reglera då vi ännu inte har tillräcklig information om vilka konsekvenserna blir.  Dock ser vi en risk att framtida Indexutveckling kan komma att avvika mot motsvarande kostnadsutveckling, vilket bör kunna hanteras inom ramarna för trafikavtalen.

Ta del av rekommendationen

Läs mer om Indexrådet.