2021-02-02

KollA har genomfört årets första möte

KollA har genomfört årets första ordinarie möte den 28 januari, digitalt via Teams. Enligt tidigare beslut ska KollA vid årets första möte samla in synpunkter och behov av eventuella förändringar i Vägledningarna för att dessa ska hållas uppdaterade och aktuella.

Endast en synpunkt har inkommit, och den handlar om behovet av nyansering av kontraktstid för busskontrakt. Emma Forsberg (Nobina) och Magnus Ljung (SKR) återkommer på nästa KollA-möte med förslag på förklarande text.

Uppdraget att ta fram ett PM som belyser effekterna av pandemin i kollektivtrafiken pågår, Emma har tagit fram en struktur som vi alla tyckte var bra. Arbetet fortgår med att utveckla texterna och även ta fram en strategi för framtiden.

Även arbetet med att förnya modellavtalen fortgår och förslag på ny kontraktsstruktur kommer att skickas ut till en mindre referensgrupp inom kort. Projektgruppen nästa steg är att uppdatera modellavtalet och därefter anpassa bilagorna. 

Vägledning för Tågtrafik kommer att uppdateras med en rekommendation av hantering av elpriser i upphandlingar. 

KollA:s nästa möte är den 13 april 2021.