2019-07-02

Liten andel trots stort intresse för nya mobilitetstjänster

Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och cykeldelning står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

 - Med den här rapporten vet vi lite mer om nuläget och framtiden i Sverige. Det finns många pågående projekt och innovationer som vi kommer att följa med spänning. Men det är viktigt att betona att mobilitetstjänsterna ska komplettera och inte konkurrera med kollektivtrafiken, säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik och ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Rapporten som presenterades i Almedalen den 2 juli är den första samlade analysen av hur stort resandet faktiskt är med de nya mobilitetstjänsterna i Sverige i dag. Den innehåller även den första prognosen om resandeutvecklingen till år 2030 om de skulle subventioneras som övrig kollektivtrafik. Dessutom presenteras analyser av hur tjänsterna påverkar kollektivtrafiken, utsläppen av växthusgaser och människors tillgänglighet.

Rätt utformade kan de nya mobilitetstjänsterna ge flera positiva effekter. När den traditionella kollektivtrafiken kombineras kan det leda till både ökad tillgänglighet och attraktivare kollektivtrafik. Och när färdmedel delas och resurserna används mer effektivt bidrar det till minskade utsläpp och ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Samtidigt kan det bli en rad negativa effekter om de utformas fel. De kan konkurrera istället för att komplettera kollektivtrafiken, med minskad marknadsandel för kollektivtrafiken som följd. De kan även ersätta resande som annars skulle gjorts till fots eller på cykel, med konsekvensen att människor minskar sin vardagsmotion och får sämre hälsa.

Det finns också risk att tjänsterna bara förbättrar mobiliteten i större städer och tätorter, där tillgängligheten redan är god. I glesbefolkade delar tyder mycket på att resandeunderlaget är för litet för att affärsmodellerna ska fungera. Där kan istället tillgängligheten förbättras genom anropsstyrd kollektivtrafik, taxi eller en kombination av taxi samt traditionell och anropsstyrd kollektivtrafik.

- För att de nya mobilitetstjänsterna och kombinerad mobilitet ska bidra till positiva samhällseffekter krävs framsynta, faktabaserade och målmedvetna beslut i riksdag, regering, regioner, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och företag för att utforma dem rätt, säger Helena Leufstadius.

Ta del av rapporten

 

Ytterligare information:
Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik, 076-798 39 98.