2019-01-14

Nytt avtal skapar bättre samarbeten

Nu finns ett nytt modellavtal för affärsutveckling framtaget av KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Syftet med avtalet är att skapa ett gemensamt arbetssätt hos beställare och trafikföretag för att nå de övergripande målen om en förbättrad kollektivtrafik, ökad kundnöjdhet och ökat resande.

För att nå de målen måste beställare och trafikföretag kunna skapa en plattform för samsyn om hur arbetet ska bedrivas. Det krävs ett proaktivt och professionellt sätt ta vara på den utvecklingspotential som finns i det aktuella trafikavtalet. Genom att använda ett affärsutvecklingsavtal kan arbetsformerna formaliseras på ett tydligt och transparant vis och vara en förutsättning vid den aktuella upphandlingen. Kollektivtrafikens utvecklingspotential blir som starkast när trafikplanering, samhällsbyggnad och infrastrukturutveckling stödjer varandra.

Kollektivtrafikens utveckling är även beroende av goda kontakter med berörda intressenter, som exempelvis kommuner, landsting, och Trafikverket och sådana samarbeten kan också beskrivas i avtalet. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har i sina Regionala trafikförsörjningsprogram satt upp mål vad gäller kollektivtrafikens utveckling och det är också viktigt att Affärsutvecklingsavtalet tar hänsyn till dessa mål.

Det nya affärsutvecklingsavtalet kommer att ersätta det tidigare samverkansavtalet i KollAs handlingar för modellavtal.
För mer information, kontakta Ewa Rosén.

Ta del av avtalet