2016-07-05

Ny studie: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärder

Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, som presenterades på ett seminarium i Almedalen. WSP har analyserat tre olika paket av åtgärder som alla når målet. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder.

Det kombinerade paketet skulle påverka de transportpolitiska målen positivt, liksom målet om ett fossilfritt transportsystem och arbetsmarknadsregionernas utveckling.

– Nu är det upp till bevis för regering och riksdag, säger Peter Haglund, SKL, ordförande för Partnersamverkan. De senaste årens mycket positiva ökning av kollektivtrafikens marknadsandel är ett resultat av kollektivtrafikbranschens aktiva arbete för ökat kollektivtrafikresande, minskade klimatutsläpp och vidgade arbetsmarknadsregioner. För att denna utveckling ska fortsätta måste staten bidra till att stärka kollektivtrafikens förutsättningar.

Regering och riksdag har ställt sig bakom kollektivtrafikbranschens fördubblingsmål. Riksdagen gav ett tillkännagivande till regeringen 2015 om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att nå branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik, inte minst genom att ge kollektivtrafikbranschen de förutsättningar som krävs när det gäller exempelvis infrastruktur.

I den ekonomiska vårpropositionen för 2016 skrev regeringen att incitamenten för att välja kollektivtrafik framför bil måste stärkas och att infrastrukturen ska stödja målet om att fördubbla kollektivtrafikandelen med anledning av infrastrukturplaneringen.

Rapporten är en idéstudie från WSP och ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur fördubblingsmålet kan nås och hur kollektivtrafiken kan bidra till att utveckla samhället, minska klimatutsläppen och vidga arbetsmarknadsregionerna.

Ta del av rapporten

För mer information om rapporten:
Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik, 076-798 39 98