2016-06-29

Rekommendation viten och bonus

Nu finns rekommendationer kring införande av vitesregler och bonusregler i modellavtalen som Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram.

Det finns idag en stor spridning på vitesregler och många olika vitesnivåer. I rekommendationen konstateras att det inte möjligt eller lämpligt att rekommendera gemensamma vitesregler eller vitesbelopp, eftersom trafiken som avtalen reglerar oftast är av olika karaktär. I rekommendationen finns därför ett antal överväganden som bör göras innan man inför vites- eller bonusregler, till exempel: Vilka är de viktigaste målen med aktuellt avtal? Vilka brister i genomförandet av det aktuella trafikuppdraget är de allvarligaste utifrån uppställda mål? Finns drivkraften mot uppställda mål i avtalen redan nu eller behövs sanktioner eller incitament för att uppnå målen? Arbetsgruppen har varit densamma som i arbetet med modellavtalen.

Ta del av rekommendationen

Läs mer om KollA - Kollektivtrafikens Avtalskommitté