2019-12-18

Nytt ordförandeskap och förändringar i Partnersamverkan

Svensk Kollektivtrafik lämnar över ordföranderollen för Partnersamverkan till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Dessutom blir det ändringar kring de medverkande organisationerna.

Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna och SKR (tidigare SKL) blir ordförande under 2020 och 2021.

- SKR representerar beställarsidan i kollektivtrafiken och vi värdesätter styrkan i den mötesplats som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik kan ge. Vi är aktörer med olika perspektiv men när vi tar tillvara gemensamma erfarenheter och omvandlar dem till best practice för hela branschen skapar vi nytta för hela kollektivtrafikbranschen, säger Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKR (tidigare SKL) och ordförande för Partnersamverkan från och med årsskiftet.

Nya vägledningar under nästa år
Under nästa år kommer Partnersamverkan att ha fortsatt fokus på upphandlingsfrågor och det övergripande målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel. Tre helt nya vägledningar är på gång: Vägledning för upphandling av buss, Vägledning för kvalitetsutvärdering samt Vägledning för utveckling avtal Tåg. Stora delar av den svenska upphandlade kollektivtrafiken ska handlas upp under den kommande femårsperioden och det branschgemensamma arbetet med vägledningar kommer därför att bli extra viktigt. Vägledningarnas syfte är vara ett stödjande dokument för viktiga ställningstagande inför ett nytt avtal och affärsmodell i kommande upphandlingar och nå goda gemensamma affärer. 
Partnersamverkan kommer även att hålla ett gemensamt seminarium i Almedalen.

Svenska Taxiförbundet går ur
Partnersamverkans konstellation kommer att förändras 2020. Svenska Taxiförbundet har valt att gå ur. Dessutom har Sveriges Kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner och Branschföreningen Tågoperatörerna kommer istället att bli Tågföretagen.

De nationella branschorganisationerna som står bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik blir alltså Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Järnvägsföretagen samt Trafikverket och Jernhusen.