2016-02-10

Samverkan är framgångsfaktor för fungerande avtal

Avtal som ger företagen som kör kollektivtrafik större ersättning när fler kliver på bussen eller tåget beskrivs ofta som bra för att locka fler människor att resa kollektivt. I en magisteruppsats från Linköpings Universitet har sådana avtal i tre svenska regioner undersökts. Juridik och ekonomi till trots – uppsatsen beskriver relationen mellan trafikföretag, upphandlare och infrastrukturhållare som den viktigaste framgångsfaktorn för att avtalen ska fungera och fler resenärer ska välja kollektivtrafiken. I uppsatsen jämförs de studerade avtalen också med Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Uppsatsen ”Att genom upphandling skapa goda förutsättningar för incitamentsavtal och samverkan i kollektivtrafiken” av Heidi Karlander har undersökt tre upphandlade kontrakt med incitament, det vill säga kontrakt där trafikföretaget får ökad eller delar av sin ersättning i relation till antalet resenärer. Det är Gävle stadsbusstrafik, Helsingborgs stadsbusstrafik och Trosabussen, en pendlingslinje mellan Trosa-Vagnhärad och Stockholm. Ursprungligen fanns också ett incitamentskontrakt för tågtrafik med i urvalet, men den analysen kunde inte slutföras. Karlander har i uppsatsen intervjuat företrädare för trafikföretag (entreprenörer), offentliga beställare och infrastrukturhållare. Som sakkunniga har ett antal välkända företrädare från branschen fungerat: Håkan Bergqvist, ordförande för Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) inom Avtalsprocessen i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Ulrika Frick ordförande RKM Västra Götalandsregionen (Mp), Johan Wadman Förvaltningschef RKM i Uppsala län samt ledamot i KollA och Anna Grönlund, Branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag.  

I uppsatsen studeras också inslag av så kallade samverkansavtal, det vill säga avtal mellan alla de tre parter som på olika sätt rår över den kollektivtrafik som den enskilde resenären möter. Att infrastrukturen underlättar för busstrafik gör bussen snabbare och därmed attraktivare för resenärer. Genom att till exempel kommunen, den regionala kollektivtrafikmyndigheten och trafikföretaget alla ingår avtal om gemensamma åtaganden och prioriteringar för kollektivtrafiken nås stora fördelar.