Konkreta tågåtgärder på seminariet i Almedalen

Hur kan den regionala tågtrafiken fortsätta att utvecklas och vilka beslut behöver tas? De frågorna lyftes på ett fullsatt seminarium den 29 juni 2023 under Almedalsveckan och fick också svar från Svensk Kollektivtrafik och en politisk panel.

Vd Johan Wadman berättade först om den fantastiska resa den regionala tågtrafiken gjort historiskt fram till idag, när faktiskt 90 procent av tågresenärerna i Sverige reser med regional trafik. Men framgången kommer också med ett pris. Idag finns det problem med planeringssystem, underhåll och teknik. Dessutom är det personalbrist i många yrkesroller inom järnvägen. Svensk Kollektivtrafik redovisade ett antal åtgärder som kan genomföras på både kort och lång sikt.

Därefter kommenterade Bijan Zainali (S), ordförande Svensk Kollektivtrafik, regionråd Västra Götalandsregionen och Anton Fendert (MP), trafikregionråd, Region Stockholm. Anton Fendert ansåg att de viktigaste åtgärderna är att säkra kompetensförsörjningen och kapacitetsbristen. Många vill resa och vill välja tåget så det behövs mer järnväg framöver.

Bijan Zainali lyfte också kapacitetsbristen och kompetensförsörjningen men betonade även finansieringen. Resan måste vara prisvärd och det krävs nya prismodeller för att få folk att välja tåget. Både politikerna och Johan Wadman var överens om att samverkan i branschen är nyckeln till lösningarna framöver, både via befintliga samarbeten, nya modeller och kontinuerliga samtal med berörda parter.

Svensk Kollektivtrafiks förslag

• Gemensamma återkommande revisionsmöte måste återupptas. Där bör Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheterna, trafikföretagen och underhållssidan medverka.
• Arbete via större stråk som Västra stambanan, Södra stambanan, Västkustbanan och noder som Malmö, Göteborg och Stockholm
• I den dialogen planeras underhållet i ett samspel mellan alla aktörerna.

Åtgärder på kort sikt
• Stärk den operativa trafikledningsförmågan – motverka bristerna i MPK.
• Skärp kraven på att alla tågföretag ska hålla tilldelade tåglägen.
• Se över prioriteringsreglerna:
o försenade tåg ska bara i undantagsfall prioriteras framför punktliga tåg
o högre uppfyllelse av de transport- och klimatpolitiska målen med hänsyn till samhällsviktig trafik
• Säkra strategisk järnvägspersonal och utbilda fler lokförare – fler praktikplatser behövs.
• Stärk såväl felavhjälpande som förebyggande banunderhåll.
• Tydligare trafikinformation och skyltning - exempelvis var resenärer ska stå på plattformar.

Järnvägens organisation
• Genomför en översyn av organisation och processer vad gäller både kapacitetsfördelning och operativ trafikledning av järnvägstrafiken.
• Kapacitetstilldelning – en mer kundanpassad, effektiv och långsiktig process behövs.
• Den operativa trafikledningen behöver förstärkas med bättre och effektivare samverkan mellan Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheterna, trafikföretagen och underhållssidan - regionalt, nationellt och internationellt.

Åtgärder på lång sikt
• Genomför ”Tågsystem-ÅVS:er”, liknande ÅVS pendeltåg i Stockholm.
• Bättre synkronisering av statliga och regionala investeringsplaner i ny infrastruktur, ny tågtrafik och anskaffning av fordon.
• Utvecklad styrning av hur infrastrukturen används med kanalplaner och långsiktig kapacitetsplanering inom ramen för EU:s regelverk (implementering av TTR).
• Fortsatta satsningar på infrastruktur och digitalisering:
- Fullfölj och påskynda beslutade investeringar som ger mer kapacitet.
- Ny spårkapacitet för minskad störningskänslighet och mer trafik.
- Nästa generation ERTMS – möjliggör att tågen kan köras tätare och mer precist.
- Gradvis införande av ATO.

Här finns hela presentationen från seminariet.

Kontaktperson: Johan Wadman, vd

På bilden:Johan Wadman, Bijan Zainali och Anton Fendert.