Modellavtal Serviceresor

Här finns modellavtalet för serviceresor, framtaget branschgemensamt 2024. Utgångspunkten är det modellavtal som redan finns för buss, men det har anpassats efter serviceresors specifika behov.

Med serviceresor menas anropsstyrda trafikformer som betalas av det offentliga, till exempel sjukresor, färdtjänst, anropsstyrd trafik och skolskjuts med taxi. Modellavtalet fungerar som en checklista för att inte glömma vitala delar av vad som behövs finnas med i avtalet. 

Relaterade dokument