2018-12-12

Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtal

Det branschgemensamma Indexrådet har tagit fram nya rekommendationer för upphandling av buss i linjetrafik och skolskjuts, bland annat att tillämpa LCI som baskomponent för löneutveckling i indexkorgen.

Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. AKI har fortsatt att publiceras genom att Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ytterligare ett antal finansiärer stått för finansieringen.

Indexrådet har analyserat skillnaderna i indexens sammansättning och effekten över ett antal år. Slutsatsen är att indexen sett över tid följer varandra väl, men att det finns skillnader i utfallet per månad under respektive år.

Huvudsakliga orsaken till skillnader i utfall beror på att LCI publiceras kvartalsvis. Det medför att samma värde får användas tre månader i taget med en något större genomsnittlig eftersläpning än för AKI som publiceras månadsvis. Skillnaden innebär att det, beroende på förutsättningar i avtalet, kan påverka den del av ersättningen som avser löneutvecklingen. Totalt för avtalet bedöms dock påverkan vara marginell jämfört med utfallet vid användandet av AKI.

Indexrådet rekommenderar mot bakgrund av ovanstående
- att i nya avtal tillämpa LCI som komponent för löneutveckling i indexkorgen
- att undvika kvartal tre som baskvartal
- att använda LCI för arbetare.

Indexrekommendation busstrafik

Indexrekommendation skolskjuts med buss