2024-05-20

Nytt modellavtal underlättar upphandling av serviceresor

Nu finns det ett branschgemensamt modellavtal för serviceresor. Grundstrukturen liknar det modellavtal som finns för buss men utifrån serviceresors specifika behov. Syftet är att göra det enklare både för beställare och de trafikföretag som lägger anbud.

Serviceresor är det samlade namnet för anropsstyrda trafikformer som betalas av det offentliga, till exempel sjukresor, färdtjänst, anropsstyrd trafik och skolskjuts med taxi. Modellavtalet fungerar som en checklista för att inte glömma vitala delar för vad som är viktigt i ett avtal. Nästa steg i projektet är att ta fram en vägledning för modellavtalet för att förtydliga avtalsprocessen ännu mer. Vägledningen planeras vara klar under hösten 2024.

– Tanken är att det ska finnas hög igenkänningsfaktor med modellavtal och struktur, så att det blir både enklare för beställare och trafikföretag och för de som ska förvalta avtalen, säger projektledare Ewa Rosén.

Modellavtalet har tagits fram inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik genom Kollektivtrafikens Avtalskommitté, Projekt Serviceresor.

Ewa Rosén har varit projektledare. Deltagare från Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik har tagit fram dokumentet tillsammans med Svensk Kollektivtrafiks medlemsprojekt Kraftsamling MERIT (Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik).

– Alla vi inom branschorganisationerna är överens om att så många som möjligt ska använda modellavtalet som nationell norm. Det gäller såväl regioner, länstrafikbolag, kommuner och andra offentliga aktörer som upphandlar olika former av serviceresor, säger Jonas Johansson, Projektledare för Kraftsamling MERIT.

Ta del av modellavtalet

Kontaktperson: Jonas Johansson, projektledare Svensk Kollektivtrafik. Ewa Rosén, projektledare Partnersamverkan.