2020-11-27

Rekommendation från Indexrådet om prisindex för dieselolja

Nuvarande prisindex för dieselolja kommer att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.

PPI dieselolja kommer inte längre publiceras av SCB. Anledningen till att detta index avslutas är för att delar av underlaget inte ingår i den ordinarie insamlingen av priser till producent- och konsumentprisindex. Behoven som dessa tabeller täcker bedöms kunna mötas med redan befintlig statistik och SCB strävar kontinuerligt efter att minska uppgiftslämnarbördan.

Dieselpriset finns även som en del i Konsumentprisindex med benämningen KPI 6214 och är baserat på inrapporterade priser från Sveriges tankstationer. KPI 6214 har haft en något lägre utveckling från 2005 till 2017 men har de senast tre åren följt SCBs PPI index relativt väl.

Indexrådet rekommenderar att bytet görs och att PPI Dieselolja ersätts med KPI 6214 i samband med årsskiftet 2020/2021.

Ta del av rekommendationen

Kontakt Indexrådet