2022-11-09

Ny rekommendation kring hantering av biogas i trafikavtal

Sedan ett antal år tillbaka används för Biogas i flera trafikavtal ett generellt och brett index som KPI eller PPI B-E. Detta är en gemensam rekommendation som togs fram tillsammans med representanter för Trafikföretag, beställare och Gas- leverantörer. Syftet var att ha ett index som speglade den dåvarande stabila kostnadsutvecklingen för Biogas.

Sedan mitten av 2021 har prisutvecklingen på Gas på spotmarknaden varit mycket kraftig, både i fluktuation och nivå. Detta gör att det för nya trafikavtal eller upphandlingar inte är möjligt eller lämpligt att tillämpa de tidigare rekommenderade breda indexen.

Att rekommendera ett enhetligt index som kan tillämpas av alla är svårt i den situation där Gas-marknaden befinner sig just nu. Indexrådet rekommenderar därför att man har en stor transparens i bestämmandet av index så att avtalets index på ett riktigt sätt speglar trafikföretagens index med sin leverantör.

Indexrådet ser det som lämpligt att för att spegla kostnadsutvecklingen kan vara en mix av Fast komponent eller brett index (PPI) och ett rent Gasindex såsom EGSI TTF eller ESGI ETF. Fördelningen mellan index skall spegla förutsättningarna i Operatörens leveransavtal.

En annan viktig fråga kring Gas i nya avtal eller upphandlingar är tillämpning och analys av Basmånad. Indexrådet rekommenderar att man har en Basmånad så nära utvärderingen som möjligt, samtidigt som det är viktigt att använda kända index. Detta blir särskilt viktigt om upphandlingen innebär en valmöjlighet mellan olika drivmedelsslag.