Nyheter från Indexrådet

2021-06-29 Rekommendation gällande effekter på AKI/LCI med anledning nya arbetsgivaravgifter för unga

Från årsskiftet 2021 infördes nya arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år (ungdomar födda 1998-2002). Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Påverkar för Bussbranschen
Då man i bussbranschen inte har möjlighet att anställa busschaufförer förrän de är fyllda 24 år så kommer man inte att kunna ta del av denna sänkning av kostnaden, men eftersom man har intäkter som baseras på serier av AKI som innefattar samtliga branscher så kommer AKI att sjunka. Det skulle innebära sänkta intäkter som inte motsvaras av sänkta kostnader.

Rekommendation
För att bringa balans i avtalen så bör man använda sig av en serie av AKI/LCI som är rensad för denna sänkta arbetsgivaravgift till ungdomar. Indikativt så handlar det om ca 0,63% lägre årlig utveckling.

Länk till de alternativa tabellerna finns här.

 

2021-06-15 Elpriser per elområde

Sverige är indelat i fyra elområden, med område 1 längst upp i norr och område 4 i södra Sverige. Elpriserna varierar mellan de olika områdena och är generellt dyrare i södra Sverige. SCB presenterar därför från och med nu ett elindex där även varje elområde redovisas. Totalindex presenteras som vanligt. El-index uppdateras löpande och återfinns redovisat här.

 

2021-02-16 Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnader

Indexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen. 

Efter kontakt med regeringskansliet om motivet för olika procentsatser i beräkningen av stödet har vi fått följande information:

"De gränser som gäller för att fastställa ”normalnivå” är baserade på faktiskt inrapporterade sjuklönekostnader av företag i de olika klasserna. Som framgår av regelverket så finns det alltså skillnader i hur stor sjuklönekostnaden är i relation till lönekostnaden beroende på hur stora företagen är." 

Indexrådets rekommendation är därför att det publicerade AKI-indexet skall användas oavsett storlek på trafikföretaget.

 

2021-01-28 Jonas Kjernald ny ordförande i Indexrådet

Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet. Jonas är bitr. ekonomidirektör på Västtrafik och tar över efter Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

 

2021-01-28: Riksbanken upphör med Stibor

Riksbanken upphörde för ett tag sedan med att publicera Stibor. Numer sköts beräkning och publicering av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Räntenoteringar och mer information om STIBOR finns på SFBF portal.  

Det är kostnadsfritt att skaffa ett konto hos dem.

 

2020-11-25: Rekommendation för justering av Dieselindex

Nuvarande prisindex för dieselolja att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.

PPI dieselolja kommer inte längre publiceras av SCB. Anledningen till att detta index avslutas är för att delar av underlaget inte ingår i den ordinarie insamlingen av priser till producent- och konsumentprisindex. Behoven som dessa tabeller täcker bedöms kunna mötas med redan befintlig statistik och SCB strävar kontinuerligt efter att minska uppgiftslämnarbördan.

Dieselpriset finns även som en del i Konsumentprisindex med benämningen KPI 6214. KPI 6214 är baserat på inrapporterade priser från Sveriges tankstationer. KPI 6214 har haft en något lägre utveckling från 2005 till 2017 men har de senast tre åren följt SCBs PPI index relativt väl.
Indexrådet rekommenderar att bytet görs och att PPI Dieselolja ersätts med KPI 6214 i samband med årsskiftet 2020/2021.

Ta del av rekommendationen


2020-11-16: Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar indexrådet att LCI- index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt. Det innebär att man beroende på trafikföretagens storlek behöver hantera LCI-indexet på olika sätt. 

SCB publicerar ett alternativt indexvärde för även för LCI där effekten av sänkta arbetsgivaravgifter är borttagen. Detta justerade indexvärde är grunden för den hantering som beskrivs i rekommendationen kring AKI.

Justerat indexvärde för LCI-index hittar du här.

 

 

2020-11-04: Nya ställningstaganden om kostnader och sjuklön

Indexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.

Kostnader och intäkter som inte fångas av index, beroende på skatter och avgiftsförändringar eller andra effekter, som påverkar bussbranschens kostnader men inte fullt ut avspeglas i index, ska hanteras i Indexrådet för rekommendation.

I fråga om sjuklön anser Indexrådet att ett undantag inte är motiverat för perioden mars och till och med juli månad 2020. Bidrag för sjuklön under denna period riktas till alla företag oavsett storlek.

Bidraget för sjuklön har haft en signifikant påverkan på AKI-index. Den verkliga kostnaden skiljer sig åt mellan olika bolag och avtal. Indexrådets bedömning är dock att berört index principiellt speglar kostnadsutvecklingen på ett riktigt sätt och att man därför skall använda det index där effekten av sjuklön är inkluderad.

 

2020-09-21: Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

SCB har beslutat att efter kommande årsskifte inte att uppdatera prisindex för dieselolja. Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index.

2020-06-10: Rekommendation indexhantering  gällande AKI index för mars-juni 2020 i avtal med upphandlad kollektivtrafik

I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.
Denna sänkning av avgiften är beslutad att gälla från mars till och med juni, dvs 4 månader initialt. Det är inte otänkbart att nedsättningen förlängs ytterligare flera månader. Sänkningen av avgiften får genomslag i AKI. För mars månad har utfallet blivit -3,5% jämfört med föregående år. Om man rensar för denna nedsättning så är utfallet +2,0%. Det innebär att den isolerade effekten av nedsättningen är -5,5%.

De företag som bedriver kollektivtrafik, t e x linjetrafik, skolskjuts eller serviceresor i Sverige är i många fall stora företag med flera hundra anställda. För dessa företag är sänkningen i procent försumbar, eftersom endast en mycket liten andel undantas.

Indexrådets rekommendation är att använda ett AKI där denna reduktion av arbetsgivaravgiften är rensad.

För att göra rätt justering även för mindre företag (upp till 400 anställda) så kan man utgå från den rensade AKI-serien, men minska med följande formel:

För företag med färre än 30 anställda så minskar man den rensade AKI förändringen med 13,82%. För mars så skulle ett företag med 25 anställda få ett AKI-värde på 2,0%-13,82%=-11,82%.

Ta del av de nya rekommendationerna.

2020-05-27: Rekommendation indexhantering med avseende på Covid-19

Indexrådet har erhållit många frågor kring hur pågående situation kan komma att påverka utveckling av index respektive kostnader, på såväl kort som långt sikt. Indexrådets mål är att genom sina rekommendationer erhålla en affärsneutralitet vad gällande Indexutveckling kontra kostnadsutveckling, vilket i nuläget är svårt att reglera då vi ännu inte har tillräcklig information om vilka konsekvenserna blir. Dock ser vi en risk att framtida Indexutveckling kan komma att avvika mot motsvarande kostnadsutveckling, vilket bör kunna hanteras inom ramarna för trafikavtalen.

Med bakgrund mot ovan har indexrådet därför tagit fram en rekommendation om hur upphandlande enhet bör reglera förutsättningar i sina avtal respektive upphandlingsdokument.

• Basmånad för index bör vara Q4 2019 – detta eftersom perioden därefter präglas av en stor osäkerhet

• Upphandlande part såväl som anbudsgivare/trafikföretag bör kunna påkalla förhandling i fall denne kan påvisa att verklig kostnadsutveckling har avvikit mot indexkorgens utveckling och väsentligen rubbat jämvikten mellan parternas prestationer eller vinning enligt Avtalet.

Om generella avvikelser uppkommer mellan kostnadsutveckling och indexkorg kommer indexrådet vid behov ta fram särskilda rekommendationer om hur dessa avvikelser bör hanteras.

Rekommendationen som pdf

2020-02-20

Indexrådet har haft sitt första möte för i år. Kollektivtrafikens indexråd, en del av partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.
Bland de senaste rekommendationerna rådet tagit fram är hur hantera index vid upphandling där elbussar utgör delar av kommande trafik.

- Vi ser att Indexrådets rekommendationer uppskattas och används av många av landets RKM och numer allt fler kommuner. Även om det är svårare att nå fram snabbt till alla kommunala upphandlare så är det en styrka att kunna peka på att det är just branschgemensamma rekommendationer, säger Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, sekreterare i Indexrådet.

Indexrådet

 

 

 

 

 

 

På bilden, från vänster: Peter Svahn, Trafikförv. Region Stockholm; Tommy Laestander, Länstrafiken Västerbotten; Christine Leppänen, Jönköpings Länstrafik (ordförande i indexrådet); Jonas Kjernald, Västtrafik; Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag (sekreterare i indexrådet); Eric Hammarberg, Keolis; Christian Plyhm, Connect Bus; Erik Isacsson, Skånetrafiken; Linus Nerman, Arriva; Jan-Eric Wingren, Nobina  som i och med detta möte avslutar sitt arbete i indexrådet efter 8 år, stort tack!!) samt Thomas Samuelsson, Nobina.

2020-01-17

Ny rekommendation gällande elbussar
Indexrådet har identifierat ett behov att ta fram en egen rekommendation för Indexreglering gällande elbussar. Anledningarna till detta är att fördelningen av kostnadsmassan skiljer sig åt från ett traditionellt bussavtal bland annat genom att fordonen har en högre inköpskostnad samt i vissa fall investeringar i infrastruktur. Även Drivmedelskostnaden skiljer sig märkbart åt jämfört med konventionella fordon.

Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande inköpspriser fordon, driftskostnader, avskrivningstider mm.

 

2019-03-11

Nytt gällande ITPI 29-30, en del av den rekommenderade indexkorgen för busstrafik

Från 2019 uppdateras inte SPIN 2007 längre av SCB. Den har ersatts av SPIN 2015. Den nya serien (i nomenklaturen SPIN 2015) finns kedjad hela vägen bak till 1990 så indexrådet rekommenderar att byta bastal för att slippa kedja.
Skillnaderna mellan SPIN 2007 och SPIN 2015 är små så förändringstakten kommer att bli snarlik, vilket ni kan se i SSD som finns här.

Nedan ser ni årstakt för ITPI 29-30 för perioden 1991 – 2018.

spin

 

2018-12-12

Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtal
Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. AKI har fortsatt att publiceras genom att Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ytterligare ett antal finansiärer stått för finansieringen.
Indexrådet har analyserat skillnaderna i indexens sammansättning och effekten över ett antal år. Slutsatsen är att indexen sett över tid följer varandra väl, men att det finns skillnader i utfallet per månad under respektive år.

Huvudsakliga orsaken till skillnader i utfall beror på att LCI publiceras kvartalsvis. Det medför att samma värde får användas tre månader i taget med en något större genomsnittlig eftersläpning än för AKI som publiceras månadsvis. Skillnaden innebär att det, beroende på förutsättningar i avtalet, kan påverka den del av ersättningen som avser löneutvecklingen. Totalt för avtalet bedöms dock påverkan vara marginell jämfört med utfallet vid användandet av AKI.


Indexrådet rekommenderar mot bakgrund av ovanstående
- att i nya avtal tillämpa LCI som komponent för löneutveckling i indexkorgen
- att undvika kvartal tre som baskvartal
- att använda LCI för arbetare.

Ny rekommendation buss i linjetrafik
Ny rekommendation indexreglering skolskjuts

2018-09-07

Förändringar i indexkorgen för upphandlad busstrafik och skolskjuts med buss
Statistiska Centralbyrån, SCB har beslutat att ersätta SPIN 2007 med SPIN 2015. Den förra uppdateras inte efter december 2018.
För indexreglering gällande upphandlad busstrafik inklusive skolskjuts med buss innebär detta inget problem. Indexrådet rekommenderar att byte till SPIN 2015 görs vid kommande indexreglering. Den komponent i indexkorgen som omfattas är Nyfordonsanskaffning, ITPI 29-30.

2018-02-14
Indexrekommendationer för skolskjuts

Det branschgemensamma Indexrådet har fastställt en ny rekommendation för indexreglering, gällande skolskjutstrafik med buss.
På samma sätt som övriga rekommendationer från Indexrådet är syftet att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Inom kort kommer även en motsvarande rekommendation för skolskjuts med taxi att publiceras.

Ta del av rekommendationen

2017-11-07
Christine ny ordförande i Indexrådet

Christine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik, är ny ordförande i indexrådet. Hon ersätter Ewa Rosén som sedan en tid tillbaka är ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

2017-06-02
Uppdaterad rekommendation för bussindex

Indexrådet har uppdaterat dokumentet Allmänna grunder för index gällande busstrafik. Ändringarna i den nya versionen är bland annat att jämförelsemånad för indexberäkning och trafikmånad är detsamma utgår, att bränsleindex förtydligas i text med hänvisningar till respektive publiceringsplats och att räntan (Stibor) förtydligas genom placeringen i indexkorgen samt med förtydligande text.

2017-02-23
El-index för busstrafik

Elbussarna i kollektivtrafiken blir allt fler i Sverige och kommer att bli ännu vanligare framöver. Indexrådet har därför i samarbete med SCB tagit fram rekommendationer för el-index för busstrafik. Detta index kommer att publiceras löpande på samma plats som de redan befintliga RME- och HVO-indexserierna.

2016-12-05
Analys av räntekomponenten för busstrafik

Indexrådet har påbörjat ett analysarbete gällande räntekomponenten som finns i indexkorgen för busstrafik. Det har visat sig att den äldre rekommendationen används i vissa avtal på ett inte helt korrekt sätt. Detta innebär problem redan i dagsläget och riskerar ge än större problem vid eventuella ränteförändringar.
Indexrådet ska arbeta för att få fram en rekommendation hur man kan hantera problemet i redan gällande avtal för att återställa den affärsneutralitet, enligt den ursprungliga tanken med indexkorgen.

2016-05-17
Rekommendation avseende räntekomponenten i Indexkorgen

Vi har under en längre tid haft en negativ STIBOR-ränta vilket har orsakat frågeställningar kring hur vi skall hantera räntekomponenten i Indexkorgen. Indexrådet har utrett frågan och kommit fram till följande rekommendation:

1. Andel i Indexkorgen
Rekommendationen om 0-5 % av Indexkorgen ligger fast. När det gäller traditionella bussar (HVO, RME, diesel, m.fl.) rekommenderar indexrådet en andel upp till 3 %, medan bussar med ny kapitalintensiv teknik (t.ex. elbussar) rekommenderas ligga i intervallet upp till 5 %.

2. Räntekomponent
Indexrådet rekommenderar att man istället för att använda STIBOR 90 tillämpar en räntekomponent som motsvarar STIBOR 90 + 3 procentenheter. En sådan konstruktion gör att man inte på samma sätt riskerar att hamna i en situation där räntekomponenten blir negativ. Dessutom bedömer indexrådet att en sådan räntekomponent på ett bättre sätt harmonierar med en faktisk utveckling av räntekostnaden för ett trafikföretag i ett trafikavtal.
I samband med rekommendationen har vi uppdaterat dokumentet Indexrådets allmänna grunder för busstrafik.

2016-04-29
HVO-Index blir ny rekommendation
Indexrådet har träffat avtal med SCB om att mäta kostnadsutvecklingen för HVO och skapa ett nytt index: HVO-Index. 
– Vi fortsätter att följa utveckling i drivmedelsfrågorna och det är mycket glädjande att vi nu kan rekommendera ett nytt index. Det är en del av vårt arbete för att underlätta för RKM och Trafikföretag för att säkra risker i kostnadsutvecklingen både i upphandlingsskedet och under avtalstiden, säger Ewa Rosén, Indexrådets ordförande. 
Läs mer här

2015-12-08
Ny rekommendation: Index för trafik med taxi
Indexrådet har fastställt en ny rekommendation, Taxi-index för anropsstyrd trafik. Till anropsstyrd trafik räknas taxiresor med personbil, bl.a. skolskjuts med taxi, färdtjänst och sjukresor. Den nya index-serien produceras av SCB.
Läs mer om taxi-index här.

2015-12-08
Problem med räntekomponenten i indexkorgen med anledning av negativ ränta

Sedan en tid tillbaka är den rekommenderade räntekomponenten i indexkorgen negativ, vilket ställer till en hel del problem för både beställare och anbudslämnare vid upphandlingar. Den generella rekommendationen är att räntekomponentens andel i indexkorgen ska vara mellan 0-5 %, och maxnivån ska inte överstiga Stibor 3M för basmånaden. Detta innebär med nuvarande ränteläge att räntekomponenten blir negativ.

Indexrådet undersöker hur vi ska komma fram till en tillfällig rekommendation gällande hur förfara med detta så länge räntan är negativ. Till dess är vår rekommendation att man vid upphandlingar behåller räntekomponenten i indexkorgen och sätter värdet till 0.

2015-03-19:
Rekommendation med anledning av ett nytt RME-index

I samband med att skatt infördes även på den förnybara delen i RME, beslutade Indexrådet att arbeta fram ett mer komplett index för RME som täcker samtliga ingående komponenter i RME tillverkning. Det tidigare indexet täckte ca 80 % av kostnaderna för framtagande av RME och var gott nog innan skatt infördes. I samband med att skatt skulle inkluderas i indexberäkningarna gjordes en större metodöversikt och beslut fattades om att även inkludera övriga kostnadskomponenter i indexkonstruktionen. Allt detta för att kommande förrändringar av skatter och avgifter på ett enkelt sätt kan inkluderas i indexkonstruktionen på samma sätt som för diesel. För att få konsistens med redan tecknade avtal beslutades det att kedja på den nya indexkonstruktionen med befintlig indexserie för rapsolja med december 2014 som kedjningspunkt. Allt detta för att underlätta i ingångna avtal som regleras med rapsoljeindex.

Detta innebär att tidigare rekommendation om justering av RME index, daterad 2013-11-11 upphör att gälla och med publicering av det nya RME-indexet. Justering av indexvärde enligt den tidigare rekommendationen skall alltså inte tillämpas för indexvärde januari 2015 och framåt.

2014-12-09:
NPI produceras och publiceras på Trafikverkets hemsida

Trafikverket har träffat en överenskommelse med SCB om att NPI kommer att produceras och publiceras på Trafikverkets hemsida tom december 2018. NPI återfinns på denna länk. För nya avtal gäller fortfarande indexrådets rekommendation att man använder KPI. När det gäller befintliga avtal så innebär detta att om avtalet går ut innan 2019 behövs ingen konvertering. I de fall befintliga avtal är aktuella efter 2018 kan man konvertera till KPI från januari 2019.

2014-11-13:
Ny rekommendation om HVO,  RME och grön övergång

Indexrådet har en ny rekommendation: I de fall trafiken körs på HVO ska indexreglering göras med prisindex för dieselolja. Indexrådet har också beslutat att kontakta SCB för att få hjälp med att RME-index även inkluderar skatter (enligt budgetpropositionen kommer skatt på RME att införas från 1/1-2015). Vidare har indexrådet tagit beslut om att ta fram rekommendation om hur man kan hantera indexregleringen av drivmedel vid gradvis övergång från fossila drivmedel till helt förnybara drivmedel (inkl ”grön el”).  

2014-10-20:
Ny rekommendation: hantering av NPI i befintliga avtal

Indexrådet har nu tagit fram en rekommendation om hantering av NPI i befintliga avtal. Anledningen är att SCB tidigare meddelat att meddelar nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Indexrådet rekommenderar därför att NPI inte används vid framtida upphandlingar.

2014-02-13:
Nettoprisindex (NPI) upphör att beräknas och publiceras

SCB meddelar att publiceringen av Nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Indexrådet rekommenderar därför att NPI inte används vid framtida upphandlingar.Vad gäller hantering av NPI i befintliga avtal, återkommer indexrådet efter samråd med en rekommendation.

 

Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar indexrådet att LCI- index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt. Det innebär att man beroende på trafikföretagens storlek behöver hantera LCI-indexet på olika sätt.

SCB publicerar ett alternativt indexvärde för även för LCI där effekten av sänkta arbetsgivaravgifter är borttagen. Detta justerade indexvärde är grunden för den hantering som beskrivs i rekommendationen kring AKI.