Nyheter från Indexrådet

2023-09-06 Förtydligande avseende rekommendation för hantering av elstöd

I rekommendationen kring hantering av elstöd står bland annat att hanteringen bör ske utifrån förutsättningarna i respektive avtal och med beaktande av förutsättningarna för berört trafikföretag. Det innebär bland annat att man behöver ta hänsyn till vilket elindex som används i avtalet. Om det sammanväga totala elindexet t.ex. använts i elområde 4 så bör skillnaden mellan elindex total och elindex SE4 beaktas vid hanteringen av elstödet. Även andra unika förutsättningar i det aktuella avtalet bör beaktas för att säkerställa en affärsneutral hantering.

 

2023-06-30 Rekommendation om hantering av elstöd kopplat till trafikavtal med elektrifierad busstrafik

Regeringen har beslutat om ett elstöd riktat till företag som nu är på plats. Elstödet syftar till att minska effekterna av de höga elpriserna som drabbade Sverige under 2021/2022 och innebär att företag med uttagspunkt i elområde 3 och 4 kan för ersättning med 50 respektive 79 öre per förbrukad kilowattimme. Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen i respektive uttagspunkt för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Ett företag eller koncern kan få högst 20 miljoner kronor.

Elstödet kommer dock inte få genomslag i de elindex som vanligtvis används för kollektivtrafiken vid elektrifierad busstrafik. Det innebär att effekten av elstödet behöver hanteras separat i respektive avtal.

Indexrådet rekommenderar därför att:

  • Trafikföretagen med elektrifierad busstrafik i elområde 3 och 4 ansöker om elstöd.
  • Trafikföretagen på ett transparent sätt visar erhållet elstöd och hur andelen för laddning i busstrafik beräknats per avtal.
  • Elstödet, till den del det avser laddning i busstrafiken, förs vidare till Beställaren.

I det fall Elstödet har påverkats av taket på 20 mnkr påverkar detta hanteringen och indexrådet rekommenderar då att man gör en fördelning av erhållet stöd mellan drivmedelsel i respektive avtal och övrig el. Det innebär att elstödet per kWh i dessa fall kan understiga 0,50 kr resp 0,79 kr.

Hanteringen bör ske utifrån förutsättningarna i respektive avtal och med beaktande av förutsättningarna för berört trafikföretag.

 

2023-05-09 Indexrådets rekommendation för utformning av index i tågavtal

Indexrådet har tagit fram en rekommendation för utformning av index i avtal för upphandlad tågtrafik – något som tidigare endast funnits tillgängligt för busstrafik. Rekommendationen innehåller förslag till indextyper och viktningar, men också principer och överväganden att beakta vid utformande av index i avtalen.

Då avtalsförutsättningar väsentligt kan skilja sig åt i utformning och omfattning, är Indexrådets rekommendation för tågavtal mer allmänt hållen och resonerande än motsvarande rekommendation för bussavtalen. 

Syftet med att tillämpa index i avtal för upphandlad tågtrafik ska vara att skapa följsamhet mellan avtalets kostnads- och intäktsfördelning samt ge en tydlig riskfördelning mellan trafikoperatören och beställaren. Grunden för indexhanteringen bör vara transparent, enkel och neutral. Indexrådet hoppas att den nu publicerade rekommendationen ska ge ett gott stöd i att uppnå detta.

 

2023-04-11 Kommentar med anledning av fråga om indexpåverkan av sänkt arbetsgivaravgift för unga inom tågtrafiken

Den sänkning av sociala avgifter för unga som gällt mellan januari 2021 och mars 2023 har inneburit lägre lönekostnader för arbetsgivare. Därmed har även arbetskraftsindex blivit lägre. 

SCB:s beräkningar visar att cirka 7,5% av total arbetskraft som ingår i AKI/LCI Arbetare utgörs av den grupp unga som stödet berör.

Då det finns ett lagkrav avseende minimiålder för busschaufförer i kommersiell trafik utgav Indexrådet 2021 en rekommendation avseende justerade index för Busstrafikavtalen. Indexrådet tillhandahöll även beräkningar för hur Index skulle justeras för att neutralisera effekten. 

För tågavtalen är det av två anledningar mer komplext att utge en generell rekommendation. 1) Till skillnad från Bussavtalen tillämpas i vissa tågavtal tjänstemannaindex i stället för arbetarindex. SCBs beräkningar visar att påverkan på tjänstemannaindex är betydligt lägre än arbetarindex, vilket i dessa fall då innebär en mindre påverkan. 2) Det finns inga lagkrav kopplade till möjligheten att anställa unga i berört åldersspann för tågtrafiken. 

Effekten för tågtrafiken är således inte lika generisk, och troligen proportionerligt heller inte lika stor som för busstrafiken. Däremot är flertalet tjänster inom tågtrafiken säkerhetsklassade och kräver ofta långa yrkesutbildningar. Andelen unga hos tågoperatörerna kan därmed generellt antas vara lägre än de 7,5% som utgör genomsnittet för AKI Arbetare.

Indexrådet konstaterar därmed att de sänkta arbetsgivaravgifterna även kan påverka de tågavtal som tillämpar arbetarindex. Hantering av dessa eventuella effekter bör hanteras enligt förutsättningarna i respektive avtal.

 

2023-03-17 Rekommendation om hantering borttagen skattebefrielse för i biogas i trafikavtal

I en dom från EU-domstolen ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas. Det blir direkt påverkan för de företag som är skattskyldiga och som inte kan fortsätta att göra avdrag i sin deklaration för biogas som de själva förbrukar som motorbränsle eller säljer som motorbränsle. Indexrådet bedömer att det kommer få en påverkan på de kostnader som Trafikföretagen betalar till sina gasleverantörer.

Domen gäller skattebefrielse som Skatteverket beviljat från och med 2021 och framåt. Skatteverket analyserar för närvarande vad domen innebär för frågan om de belopp som tidigare medgetts med stöd av de aktuella bestämmelserna. Regeringen har startat ett arbete med ambitionen att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats. 

Indexrådet har bedömt effekten vid fullt genomslag till 1,5–2 kr per km för Gasdrift i busstrafiken, men effekten ser olika ut beroende på de trafikala förutsättningarna samt de villkor som gäller i respektive avtal mellan trafikföretag och gasleverantör.

Indexrådet bedömer att man utifrån respektive avtals förutsättningar behöver ersätta de faktiska merkostnader som uppstår för trafikföretagen kopplat till frågan om skattebefrielse. Med anledning av frågans komplexitet rekommenderar indexrådet till stor transparens vid bedömning av faktiska merkostnader. Trafikföretagen bör som underlag för merkostnaden styrka hur deras leverantör hanterat merkostnaden i respektive avtal.

Vidare rekommenderar Indexrådet att man i hanteringen tar hänsyn till vad ett kommande nytt beslut om skattebefrielse skulle innebära i from av tex retroaktiv skattebefrielse.

 

2023-02-17 Taxiindex kommer att ersättas av ett servicereseindex

Dagens taxiindex avspeglar inte tillräckligt bra den verklighet vi nu har. Bland annat beroende på att eldrift och krav på biodrivmedel är mycket vanligt krav i upphandlingar.

Med anledning av detta har taxiförbundet påbörjat ett arbete med att ersätta taxiindex med ett servicereseindex. Taxiförbundet har även gått med som part i kollektivtrafikens indexråd.

Arbetet beräknas vara klart första halvåret 2023. Med anledning av detta arbete har indexrådet fastställt nedanstående rekommendation för hur man som beställare med pågående trafikavtal med taxiindex kan hantera övergången från taxiindex till servicereseindex. Här kommer indexrådet att återkomma med en vägledning.

För de fall man är nära förestående en upphandling där taxiindex kommer ingå rekommenderar indexrådet att man som upphandlare inkluderar nedanstående övergångsregel i upphandlingsunderlaget.

Index övergångsregel förslag

Trafikföretagets samtliga ersättningar (både fasta och rörliga) samt nominella belopp för i avtalet angivna viten, ska indexeras från och med trafikstart i enlighet med Svenska Taxiförbundets och SCB framtagna Taxiindex. I samband med att Partnersamverkans Indexråd publicerar en rekommendation för ett Servicereseindex, ska Taxiindex senast vid närmaste följande årsskifte ersättas med Servicereseindex.

 

2022-11-09 Rekommendation kring hantering av biogas i trafikavtal

Sedan ett antal år tillbaka används för Biogas i flera trafikavtal ett generellt och brett index som KPI eller PPI B-E. Detta är en gemensam rekommendation som togs fram tillsammans med representanter för Trafikföretag, beställare och Gas- leverantörer. Syftet var att ha ett index som speglade den dåvarande stabila kostnadsutvecklingen för Biogas.

Sedan mitten av 2021 har prisutvecklingen på Gas på spotmarknaden varit mycket kraftig, både i fluktuation och nivå. Detta gör att det för nya trafikavtal eller upphandlingar inte är möjligt eller lämpligt att tillämpa de tidigare rekommenderade breda indexen.

Att rekommendera ett enhetligt index som kan tillämpas av alla är svårt i den situation där Gas-marknaden befinner sig just nu. Indexrådet rekommenderar därför att man har en stor transparens i bestämmandet av index så att avtalets index på ett riktigt sätt speglar trafikföretagens index med sin leverantör.

Indexrådet ser det som lämpligt att för att spegla kostnadsutvecklingen kan vara en mix av Fast komponent eller brett index (PPI) och ett rent Gasindex såsom EGSI TTF eller ESGI ETF. Fördelningen mellan index skall spegla förutsättningarna i Operatörens leveransavtal.

En annan viktig fråga kring Gas i nya avtal eller upphandlingar är tillämpning och analys av Basmånad. Indexrådet rekommenderar att man har en Basmånad så nära utvärderingen som möjligt, samtidigt som det är viktigt att använda kända index. Detta blir särskilt viktigt om upphandlingen innebär en valmöjlighet mellan olika drivmedelsslag.

 

2022-04-25 Reglering av bränsleindex

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt de senaste månaderna och man ser en risk för fortsatt turbulent utveckling. Detta påverkar kollektivtrafiken i hög grad.

I dagens trafikavtal hanteras normalt index med en viss eftersläpning. Eftersläpningens längd varierar från en månadsvis uppdatering med två månaders eftersläpning till en kvartalsvis eller halvårsvis uppdatering där eftersläpningen blir än större. Indexrådets nuvarande rekommendation är att man som minst uppdaterar index kvartalsvis och att man har en rimlig eftersläpning i förhållande till avtalets innehåll. Normalt så är indexrörelserna sådana att detta sätt att hantera index har fungerat tillfredsställande. 

Den senaste tidens kraftiga uppgångar i drivmedelspriser har dock inneburit att det i avtal där uppdatering av index sker mer sällan så har inte trafikföretagens ökade utgifter ännu inte slagit igenom i index. Detta får en stor påverkan och kan i vissa fall skapa obalans i avtalsrelationen.

Indexrådet rekommenderar därför att man i nya avtal strävar efter att ha en så kort eftersläpning som möjligt och en månadsvis uppdatering, om inte förutsättningarna i avtalet gör att kvartalsvis uppdatering är mer rimligt, tex i mindre avtal eller där drivmedelskostnader hanteras utanför indexkorgen. 

I befintliga avtal där uppdatering sker mer sällan (kvartalsvis, halvårsvis osv.) bör man vid behov och utifrån förutsättningarna i respektive avtal titta på att just nu justera uppdateringen av index så att man kan mildra effekten av eftersläpningen i avtalet. Behovet av en justering kan variera beroende på avtalets innehåll och parternas förutsättningar i övrigt.

Ett sätt att hantera detta utan att avtalets totala ersättning påverkas är att man med hjälp av månadsvisa index beräknar ett förskott som sedan återbetalas när index kommit i kapp eller på annat lämpligt sätt som man kommer överens om.

 

2022-03-28 Elpriser per elområde

Sverige är indelat i fyra elområden, och numera publiceras elindex även med ett elindex specifikt för varje elområde. Då priser och prisutveckling sedan 2020 i olika grad skiljer sig åt mellan olika elområden rekommenderar Indexrådet att man vid nya avtal väljer elindex för det aktuella elområdet där trafiken ska utföras.

Även i befintliga avtal där man idag använder de generella elindexet påverkas man av de skillnader som finns mellan olika elområden. Indexrådet rekommenderar därför att man utifrån de lokala förutsättningarna som gäller i respektive avtal tittar på möjligheten att på samma sätt gå över till att använda index för det el-område som gäller där trafiken utförs.

 

2022-01-27 Tågföretagen är nu en part i kollektivtrafikens indexråd

Tågföretagen är nu en part i kollektivtrafikens indexråd. Deras representant är Daniel Ortner, CFO hos MTR pendeltågen.

Indexrådets arbete är mycket viktigt för trafikavtalens kontinuerliga utveckling. Tågföretagen har följt dess arbete och vi är glada och entusiastiska inför vårt deltagande hädanefter, säger Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg.

 

2021-12-07 Rekommendation gällande effekter på AKI/LCI med anledning nya arbetsgivaravgifter för unga

Bakgrund
Från årsskiftet 2021 infördes sänkta arbetsgivaravgifter för unga, arbetsgivaravgifterna kommer initialt vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Under perioden juni-augusti 2021 sänktes denna ytterligare till 10,21 procent. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år (ungdomar födda 1998–2002). Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. 

Problemställning
Bussbranschen har få ungdomar anställda, mycket beroende på de specifika ålderskrav som gäller för att framföra buss i yrkesmässig trafik. Det gör att bussbranschen inte märkbart får några sänkta kostnader för arbetsgivaravgifter. Totalt sett på arbetsmarknaden så utgör denna grupp runt 7,5 procent. Det uppkommer med andra ord en skevhet mellan indexutveckling (intäkter) och bussoperatörernas kostnader för arbetskraft. 

Rekommendation
Indexrådet rekommenderar att man räknar upp AKI/LCI så att det sänkta stödet för ungdomar neutraliseras.

Indexrådet har fått alternativa serier från SCB där man kan se skillnaden mellan ett AKI som är beräknat med och utan de sänkta arbetsgivaravgifterna. SCB har samtidigt meddelat att man pga resursbrist inte har möjlighet att fortsätta ta ut dessa serier löpande. SCB kommer att beräkna alternativa serier mellan januari - augusti 2021. För dessa perioder där man kan se vad det alternativa indexet är så är rekommendationen att använda den alternativa serien där stödet för ungdomar är rensat. För kommande perioder, dvs från september 2021 till och med mars 2023 så räknas AKI och LCI upp med genomsnittet av de perioder som är matchar kommande månader. För sommarmånaderna juni-augusti så är det en högre uppräkning än resterande 9 månader.

Beräkning
I tabellen nedan ser man dels vilka index man ska använda för AKI perioderna jan 2021 till och med augusti 2021, dels hur man ska räkna upp det publicerade värdet för AKI för kommande perioder fram till dess stödet är slut i mars 2023.

Eftersom SCB inte har möjlighet att publicera alternativa serier för LCI rekommenderar indexrådet att samma princip och avvikelser som för AKI tillämpas.

Uppräkningstabeller

Nedanstående tabeller kommer löpande att fyllas på med faktiska värden varefter utfall publiceras från SCB. Dessa tabeller kommer sedan att publiceras på Indexrådets hemsida.

Tabell: AKI för justering av ungdomsrabatt
Tabell: LCI för justering av ungdomsrabatt

 

2021-10-06 Rekommendation gällande elindex

Sverige är indelat i fyra elområden, och numera publiceras elindex även med ett elindex specifikt för vart elområde. Då priser och prisutveckling skiljer sig åt rekommenderar Indexrådet att man vid nya avtal väljer elindex för det aktuella elområdet där trafiken ska ske.

 

2021-06-15 Elpriser per elområde

Sverige är indelat i fyra elområden, med område 1 längst upp i norr och område 4 i södra Sverige. Elpriserna varierar mellan de olika områdena och är generellt dyrare i södra Sverige. SCB presenterar därför från och med nu ett elindex där även varje elområde redovisas. Totalindex presenteras som vanligt. El-index uppdateras löpande och återfinns redovisat här.

 

2021-02-16 Rekommendation om AKI-index kopplat till ökande sjuklönekostnader

Indexrådet har tittat på om utformningen av stödet för ökande sjuklönekostnader fr o m 1/8 2020 påverkar AKI-index på ett sätt som inte speglar kostnadsutvecklingen för trafikföretagen. 

Efter kontakt med regeringskansliet om motivet för olika procentsatser i beräkningen av stödet har vi fått följande information:

"De gränser som gäller för att fastställa ”normalnivå” är baserade på faktiskt inrapporterade sjuklönekostnader av företag i de olika klasserna. Som framgår av regelverket så finns det alltså skillnader i hur stor sjuklönekostnaden är i relation till lönekostnaden beroende på hur stora företagen är." 

Indexrådets rekommendation är därför att det publicerade AKI-indexet skall användas oavsett storlek på trafikföretaget.

 

2021-01-28 Jonas Kjernald ny ordförande i Indexrådet

Jonas Kjernald har tagit över ordförandeskapet i det branschgemensamma Indexrådet. Jonas är bitr. ekonomidirektör på Västtrafik och tar över efter Christine Leppänen. Ny ledamot från beställarsidan är Lisa Wallin, förvaltningscontroller på region Jämtland Härjedalen.

 

2021-01-28: Riksbanken upphör med Stibor

Riksbanken upphörde för ett tag sedan med att publicera Stibor. Numer sköts beräkning och publicering av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). Räntenoteringar och mer information om STIBOR finns på SFBF portal.  

Det är kostnadsfritt att skaffa ett konto hos dem.

 

2020-11-25: Rekommendation för justering av Dieselindex

Nuvarande prisindex för dieselolja att upphöra vid årsskiftet. Nu har Indexrådet tagit fram en rekommendation om hur det bör hanteras.

PPI dieselolja kommer inte längre publiceras av SCB. Anledningen till att detta index avslutas är för att delar av underlaget inte ingår i den ordinarie insamlingen av priser till producent- och konsumentprisindex. Behoven som dessa tabeller täcker bedöms kunna mötas med redan befintlig statistik och SCB strävar kontinuerligt efter att minska uppgiftslämnarbördan.

Dieselpriset finns även som en del i Konsumentprisindex med benämningen KPI 6214. KPI 6214 är baserat på inrapporterade priser från Sveriges tankstationer. KPI 6214 har haft en något lägre utveckling från 2005 till 2017 men har de senast tre åren följt SCBs PPI index relativt väl.
Indexrådet rekommenderar att bytet görs och att PPI Dieselolja ersätts med KPI 6214 i samband med årsskiftet 2020/2021.

Ta del av rekommendationen


2020-11-16: Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar indexrådet att LCI- index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt. Det innebär att man beroende på trafikföretagens storlek behöver hantera LCI-indexet på olika sätt. 

SCB publicerar ett alternativt indexvärde för även för LCI där effekten av sänkta arbetsgivaravgifter är borttagen. Detta justerade indexvärde är grunden för den hantering som beskrivs i rekommendationen kring AKI.

Justerat indexvärde för LCI-index hittar du här.

 

 

2020-11-04: Nya ställningstaganden om kostnader och sjuklön

Indexrådet har beslutat om nya ställningstaganden i samband med förändrade villkor under pandemin, bland annat om kostnader som inte fångas av index samt bidrag för sjuklön.

Kostnader och intäkter som inte fångas av index, beroende på skatter och avgiftsförändringar eller andra effekter, som påverkar bussbranschens kostnader men inte fullt ut avspeglas i index, ska hanteras i Indexrådet för rekommendation.

I fråga om sjuklön anser Indexrådet att ett undantag inte är motiverat för perioden mars och till och med juli månad 2020. Bidrag för sjuklön under denna period riktas till alla företag oavsett storlek.

Bidraget för sjuklön har haft en signifikant påverkan på AKI-index. Den verkliga kostnaden skiljer sig åt mellan olika bolag och avtal. Indexrådets bedömning är dock att berört index principiellt speglar kostnadsutvecklingen på ett riktigt sätt och att man därför skall använda det index där effekten av sjuklön är inkluderad.

 

2020-09-21: Prisindex för dieselolja upphör vid årsskiftet 2020/2021

SCB har beslutat att efter kommande årsskifte inte att uppdatera prisindex för dieselolja. Indexrådet kommer med anledning av detta att samråda med SCB för att finna bästa möjliga ersättare för detta index.

2020-06-10: Rekommendation indexhantering  gällande AKI index för mars-juni 2020 i avtal med upphandlad kollektivtrafik

I den speciella situation som råder för tillfället med corona-pandemin så påverkas index av olika stödåtgärder från regeringen. För mars månad är den enda påverkan i AKI stödåtgärden som innebär att företag får sänkt arbetsgivaravgift för upp till 30 anställda och en lön upp till 25 000 kronor.
Denna sänkning av avgiften är beslutad att gälla från mars till och med juni, dvs 4 månader initialt. Det är inte otänkbart att nedsättningen förlängs ytterligare flera månader. Sänkningen av avgiften får genomslag i AKI. För mars månad har utfallet blivit -3,5% jämfört med föregående år. Om man rensar för denna nedsättning så är utfallet +2,0%. Det innebär att den isolerade effekten av nedsättningen är -5,5%.

De företag som bedriver kollektivtrafik, t e x linjetrafik, skolskjuts eller serviceresor i Sverige är i många fall stora företag med flera hundra anställda. För dessa företag är sänkningen i procent försumbar, eftersom endast en mycket liten andel undantas.

Indexrådets rekommendation är att använda ett AKI där denna reduktion av arbetsgivaravgiften är rensad.

För att göra rätt justering även för mindre företag (upp till 400 anställda) så kan man utgå från den rensade AKI-serien, men minska med följande formel:

För företag med färre än 30 anställda så minskar man den rensade AKI förändringen med 13,82%. För mars så skulle ett företag med 25 anställda få ett AKI-värde på 2,0%-13,82%=-11,82%.

Ta del av de nya rekommendationerna.

2020-05-27: Rekommendation indexhantering med avseende på Covid-19

Indexrådet har erhållit många frågor kring hur pågående situation kan komma att påverka utveckling av index respektive kostnader, på såväl kort som långt sikt. Indexrådets mål är att genom sina rekommendationer erhålla en affärsneutralitet vad gällande Indexutveckling kontra kostnadsutveckling, vilket i nuläget är svårt att reglera då vi ännu inte har tillräcklig information om vilka konsekvenserna blir. Dock ser vi en risk att framtida Indexutveckling kan komma att avvika mot motsvarande kostnadsutveckling, vilket bör kunna hanteras inom ramarna för trafikavtalen.

Med bakgrund mot ovan har indexrådet därför tagit fram en rekommendation om hur upphandlande enhet bör reglera förutsättningar i sina avtal respektive upphandlingsdokument.

• Basmånad för index bör vara Q4 2019 – detta eftersom perioden därefter präglas av en stor osäkerhet

• Upphandlande part såväl som anbudsgivare/trafikföretag bör kunna påkalla förhandling i fall denne kan påvisa att verklig kostnadsutveckling har avvikit mot indexkorgens utveckling och väsentligen rubbat jämvikten mellan parternas prestationer eller vinning enligt Avtalet.

Om generella avvikelser uppkommer mellan kostnadsutveckling och indexkorg kommer indexrådet vid behov ta fram särskilda rekommendationer om hur dessa avvikelser bör hanteras.

Rekommendationen som pdf

2020-02-20

Indexrådet har haft sitt första möte för i år. Kollektivtrafikens indexråd, en del av partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har funnits sedan slutet av 2008 och har under åren tagit fram branschgemensamma rekommendationer att använda vid upphandling av linjetrafik med buss men även för skolskjuts med buss och taxi.
Bland de senaste rekommendationerna rådet tagit fram är hur hantera index vid upphandling där elbussar utgör delar av kommande trafik.

- Vi ser att Indexrådets rekommendationer uppskattas och används av många av landets RKM och numer allt fler kommuner. Även om det är svårare att nå fram snabbt till alla kommunala upphandlare så är det en styrka att kunna peka på att det är just branschgemensamma rekommendationer, säger Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, sekreterare i Indexrådet.

Indexrådet

 

 

 

 

 

 

På bilden, från vänster: Peter Svahn, Trafikförv. Region Stockholm; Tommy Laestander, Länstrafiken Västerbotten; Christine Leppänen, Jönköpings Länstrafik (ordförande i indexrådet); Jonas Kjernald, Västtrafik; Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag (sekreterare i indexrådet); Eric Hammarberg, Keolis; Christian Plyhm, Connect Bus; Erik Isacsson, Skånetrafiken; Linus Nerman, Arriva; Jan-Eric Wingren, Nobina  som i och med detta möte avslutar sitt arbete i indexrådet efter 8 år, stort tack!!) samt Thomas Samuelsson, Nobina.

2020-01-17

Ny rekommendation gällande elbussar
Indexrådet har identifierat ett behov att ta fram en egen rekommendation för Indexreglering gällande elbussar. Anledningarna till detta är att fördelningen av kostnadsmassan skiljer sig åt från ett traditionellt bussavtal bland annat genom att fordonen har en högre inköpskostnad samt i vissa fall investeringar i infrastruktur. Även Drivmedelskostnaden skiljer sig märkbart åt jämfört med konventionella fordon.

Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande inköpspriser fordon, driftskostnader, avskrivningstider mm.

 

2019-03-11

Nytt gällande ITPI 29-30, en del av den rekommenderade indexkorgen för busstrafik

Från 2019 uppdateras inte SPIN 2007 längre av SCB. Den har ersatts av SPIN 2015. Den nya serien (i nomenklaturen SPIN 2015) finns kedjad hela vägen bak till 1990 så indexrådet rekommenderar att byta bastal för att slippa kedja.
Skillnaderna mellan SPIN 2007 och SPIN 2015 är små så förändringstakten kommer att bli snarlik, vilket ni kan se i SSD som finns här.

Nedan ser ni årstakt för ITPI 29-30 för perioden 1991 – 2018.

spin

 

2018-12-12

Indexrådet rekommenderar LCI före AKI i nya avtal
Sedan 2009 har Arbetskostnadsindex (AKI) ersatts av Lönekostnadsindex (LCI) som offentlig lönestatistik. AKI har fortsatt att publiceras genom att Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik tillsammans med ytterligare ett antal finansiärer stått för finansieringen.
Indexrådet har analyserat skillnaderna i indexens sammansättning och effekten över ett antal år. Slutsatsen är att indexen sett över tid följer varandra väl, men att det finns skillnader i utfallet per månad under respektive år.

Huvudsakliga orsaken till skillnader i utfall beror på att LCI publiceras kvartalsvis. Det medför att samma värde får användas tre månader i taget med en något större genomsnittlig eftersläpning än för AKI som publiceras månadsvis. Skillnaden innebär att det, beroende på förutsättningar i avtalet, kan påverka den del av ersättningen som avser löneutvecklingen. Totalt för avtalet bedöms dock påverkan vara marginell jämfört med utfallet vid användandet av AKI.


Indexrådet rekommenderar mot bakgrund av ovanstående
- att i nya avtal tillämpa LCI som komponent för löneutveckling i indexkorgen
- att undvika kvartal tre som baskvartal
- att använda LCI för arbetare.

Ny rekommendation buss i linjetrafik
Ny rekommendation indexreglering skolskjuts

2018-09-07

Förändringar i indexkorgen för upphandlad busstrafik och skolskjuts med buss
Statistiska Centralbyrån, SCB har beslutat att ersätta SPIN 2007 med SPIN 2015. Den förra uppdateras inte efter december 2018.
För indexreglering gällande upphandlad busstrafik inklusive skolskjuts med buss innebär detta inget problem. Indexrådet rekommenderar att byte till SPIN 2015 görs vid kommande indexreglering. Den komponent i indexkorgen som omfattas är Nyfordonsanskaffning, ITPI 29-30.

2018-02-14
Indexrekommendationer för skolskjuts

Det branschgemensamma Indexrådet har fastställt en ny rekommendation för indexreglering, gällande skolskjutstrafik med buss.
På samma sätt som övriga rekommendationer från Indexrådet är syftet att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Inom kort kommer även en motsvarande rekommendation för skolskjuts med taxi att publiceras.

Ta del av rekommendationen

2017-11-07
Christine ny ordförande i Indexrådet

Christine Leppänen, ‎Trafik- och planeringschef på Jönköpings Länstrafik, är ny ordförande i indexrådet. Hon ersätter Ewa Rosén som sedan en tid tillbaka är ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

2017-06-02
Uppdaterad rekommendation för bussindex

Indexrådet har uppdaterat dokumentet Allmänna grunder för index gällande busstrafik. Ändringarna i den nya versionen är bland annat att jämförelsemånad för indexberäkning och trafikmånad är detsamma utgår, att bränsleindex förtydligas i text med hänvisningar till respektive publiceringsplats och att räntan (Stibor) förtydligas genom placeringen i indexkorgen samt med förtydligande text.

2017-02-23
El-index för busstrafik

Elbussarna i kollektivtrafiken blir allt fler i Sverige och kommer att bli ännu vanligare framöver. Indexrådet har därför i samarbete med SCB tagit fram rekommendationer för el-index för busstrafik. Detta index kommer att publiceras löpande på samma plats som de redan befintliga RME- och HVO-indexserierna.

2016-12-05
Analys av räntekomponenten för busstrafik

Indexrådet har påbörjat ett analysarbete gällande räntekomponenten som finns i indexkorgen för busstrafik. Det har visat sig att den äldre rekommendationen används i vissa avtal på ett inte helt korrekt sätt. Detta innebär problem redan i dagsläget och riskerar ge än större problem vid eventuella ränteförändringar.
Indexrådet ska arbeta för att få fram en rekommendation hur man kan hantera problemet i redan gällande avtal för att återställa den affärsneutralitet, enligt den ursprungliga tanken med indexkorgen.

2016-05-17
Rekommendation avseende räntekomponenten i Indexkorgen

Vi har under en längre tid haft en negativ STIBOR-ränta vilket har orsakat frågeställningar kring hur vi skall hantera räntekomponenten i Indexkorgen. Indexrådet har utrett frågan och kommit fram till följande rekommendation:

1. Andel i Indexkorgen
Rekommendationen om 0-5 % av Indexkorgen ligger fast. När det gäller traditionella bussar (HVO, RME, diesel, m.fl.) rekommenderar indexrådet en andel upp till 3 %, medan bussar med ny kapitalintensiv teknik (t.ex. elbussar) rekommenderas ligga i intervallet upp till 5 %.

2. Räntekomponent
Indexrådet rekommenderar att man istället för att använda STIBOR 90 tillämpar en räntekomponent som motsvarar STIBOR 90 + 3 procentenheter. En sådan konstruktion gör att man inte på samma sätt riskerar att hamna i en situation där räntekomponenten blir negativ. Dessutom bedömer indexrådet att en sådan räntekomponent på ett bättre sätt harmonierar med en faktisk utveckling av räntekostnaden för ett trafikföretag i ett trafikavtal.
I samband med rekommendationen har vi uppdaterat dokumentet Indexrådets allmänna grunder för busstrafik.

2016-04-29
HVO-Index blir ny rekommendation
Indexrådet har träffat avtal med SCB om att mäta kostnadsutvecklingen för HVO och skapa ett nytt index: HVO-Index. 
– Vi fortsätter att följa utveckling i drivmedelsfrågorna och det är mycket glädjande att vi nu kan rekommendera ett nytt index. Det är en del av vårt arbete för att underlätta för RKM och Trafikföretag för att säkra risker i kostnadsutvecklingen både i upphandlingsskedet och under avtalstiden, säger Ewa Rosén, Indexrådets ordförande. 
Läs mer här

2015-12-08
Ny rekommendation: Index för trafik med taxi
Indexrådet har fastställt en ny rekommendation, Taxi-index för anropsstyrd trafik. Till anropsstyrd trafik räknas taxiresor med personbil, bl.a. skolskjuts med taxi, färdtjänst och sjukresor. Den nya index-serien produceras av SCB.
Läs mer om taxi-index här.

2015-12-08
Problem med räntekomponenten i indexkorgen med anledning av negativ ränta

Sedan en tid tillbaka är den rekommenderade räntekomponenten i indexkorgen negativ, vilket ställer till en hel del problem för både beställare och anbudslämnare vid upphandlingar. Den generella rekommendationen är att räntekomponentens andel i indexkorgen ska vara mellan 0-5 %, och maxnivån ska inte överstiga Stibor 3M för basmånaden. Detta innebär med nuvarande ränteläge att räntekomponenten blir negativ.

Indexrådet undersöker hur vi ska komma fram till en tillfällig rekommendation gällande hur förfara med detta så länge räntan är negativ. Till dess är vår rekommendation att man vid upphandlingar behåller räntekomponenten i indexkorgen och sätter värdet till 0.

2015-03-19:
Rekommendation med anledning av ett nytt RME-index

I samband med att skatt infördes även på den förnybara delen i RME, beslutade Indexrådet att arbeta fram ett mer komplett index för RME som täcker samtliga ingående komponenter i RME tillverkning. Det tidigare indexet täckte ca 80 % av kostnaderna för framtagande av RME och var gott nog innan skatt infördes. I samband med att skatt skulle inkluderas i indexberäkningarna gjordes en större metodöversikt och beslut fattades om att även inkludera övriga kostnadskomponenter i indexkonstruktionen. Allt detta för att kommande förrändringar av skatter och avgifter på ett enkelt sätt kan inkluderas i indexkonstruktionen på samma sätt som för diesel. För att få konsistens med redan tecknade avtal beslutades det att kedja på den nya indexkonstruktionen med befintlig indexserie för rapsolja med december 2014 som kedjningspunkt. Allt detta för att underlätta i ingångna avtal som regleras med rapsoljeindex.

Detta innebär att tidigare rekommendation om justering av RME index, daterad 2013-11-11 upphör att gälla och med publicering av det nya RME-indexet. Justering av indexvärde enligt den tidigare rekommendationen skall alltså inte tillämpas för indexvärde januari 2015 och framåt.

2014-12-09:
NPI produceras och publiceras på Trafikverkets hemsida

Trafikverket har träffat en överenskommelse med SCB om att NPI kommer att produceras och publiceras på Trafikverkets hemsida tom december 2018. NPI återfinns på denna länk. För nya avtal gäller fortfarande indexrådets rekommendation att man använder KPI. När det gäller befintliga avtal så innebär detta att om avtalet går ut innan 2019 behövs ingen konvertering. I de fall befintliga avtal är aktuella efter 2018 kan man konvertera till KPI från januari 2019.

2014-11-13:
Ny rekommendation om HVO,  RME och grön övergång

Indexrådet har en ny rekommendation: I de fall trafiken körs på HVO ska indexreglering göras med prisindex för dieselolja. Indexrådet har också beslutat att kontakta SCB för att få hjälp med att RME-index även inkluderar skatter (enligt budgetpropositionen kommer skatt på RME att införas från 1/1-2015). Vidare har indexrådet tagit beslut om att ta fram rekommendation om hur man kan hantera indexregleringen av drivmedel vid gradvis övergång från fossila drivmedel till helt förnybara drivmedel (inkl ”grön el”).  

2014-10-20:
Ny rekommendation: hantering av NPI i befintliga avtal

Indexrådet har nu tagit fram en rekommendation om hantering av NPI i befintliga avtal. Anledningen är att SCB tidigare meddelat att meddelar nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Indexrådet rekommenderar därför att NPI inte används vid framtida upphandlingar.

2014-02-13:
Nettoprisindex (NPI) upphör att beräknas och publiceras

SCB meddelar att publiceringen av Nettoprisindex upphör från och med januari 2014, men siffrorna finns tillgängliga och lämnas ut på begäran. Från och med januari 2015 slutar Nettoprisindex att beräknas. Indexrådet rekommenderar därför att NPI inte används vid framtida upphandlingar.Vad gäller hantering av NPI i befintliga avtal, återkommer indexrådet efter samråd med en rekommendation.

 

Hantering av LCI med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter

Med hänvisning till tidigare lämnad rekommendation kring hantering av AKI-index kopplat till sänkta arbetsgivaravgifter så rekommenderar indexrådet att LCI- index för kvartal 2 2020 hanteras på samma sätt. Det innebär att man beroende på trafikföretagens storlek behöver hantera LCI-indexet på olika sätt.

SCB publicerar ett alternativt indexvärde för även för LCI där effekten av sänkta arbetsgivaravgifter är borttagen. Detta justerade indexvärde är grunden för den hantering som beskrivs i rekommendationen kring AKI.