2022-04-25

Reglering av bränsleindex

Drivmedelspriserna har ökat kraftigt de senaste månaderna och man ser en risk för fortsatt turbulent utveckling. Detta påverkar kollektivtrafiken i hög grad.

I dagens trafikavtal hanteras normalt index med en viss eftersläpning. Eftersläpningens längd varierar från en månadsvis uppdatering med två månaders eftersläpning till en kvartalsvis eller halvårsvis uppdatering där eftersläpningen blir än större. Indexrådets nuvarande rekommendation är att man som minst uppdaterar index kvartalsvis och att man har en rimlig eftersläpning i förhållande till avtalets innehåll. Normalt så är indexrörelserna sådana att detta sätt att hantera index har fungerat tillfredsställande. 

Den senaste tidens kraftiga uppgångar i drivmedelspriser har dock inneburit att det i avtal där uppdatering av index sker mer sällan så har inte trafikföretagens ökade utgifter ännu inte slagit igenom i index. Detta får en stor påverkan och kan i vissa fall skapa obalans i avtalsrelationen.

Indexrådet rekommenderar därför att man i nya avtal strävar efter att ha en så kort eftersläpning som möjligt och en månadsvis uppdatering, om inte förutsättningarna i avtalet gör att kvartalsvis uppdatering är mer rimligt, tex i mindre avtal eller där drivmedelskostnader hanteras utanför indexkorgen. 

I befintliga avtal där uppdatering sker mer sällan (kvartalsvis, halvårsvis osv.) bör man vid behov och utifrån förutsättningarna i respektive avtal titta på att just nu justera uppdateringen av index så att man kan mildra effekten av eftersläpningen i avtalet. Behovet av en justering kan variera beroende på avtalets innehåll och parternas förutsättningar i övrigt.

Ett sätt att hantera detta utan att avtalets totala ersättning påverkas är att man med hjälp av månadsvisa index beräknar ett förskott som sedan återbetalas när index kommit i kapp eller på annat lämpligt sätt som man kommer överens om.