2023-03-17

Indexrekommendation för borttagen skattebefrielse för biogas

Indexrådet har tagit fram en ny rekommendation gällande hantering av den borttagna skattebefrielsen för biogas i trafikavtal.

I en dom från EU-domstolen ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas. Det blir direkt påverkan för de företag som är skattskyldiga och som inte kan fortsätta att göra avdrag i sin deklaration för biogas som de själva förbrukar som motorbränsle eller säljer som motorbränsle. Indexrådet bedömer att det kommer få en påverkan på de kostnader som Trafikföretagen betalar till sina gasleverantörer.

Domen gäller skattebefrielse som Skatteverket beviljat från och med 2021 och framåt. Skatteverket analyserar för närvarande vad domen innebär för frågan om de belopp som tidigare medgetts med stöd av de aktuella bestämmelserna. Regeringen har startat ett arbete med ambitionen att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielserna på plats.
Indexrådet har bedömt effekten vid fullt genomslag till 1,5–2 kr per km för Gasdrift i busstrafiken, men effekten ser olika ut beroende på de trafikala förutsättningarna samt de villkor som gäller i respektive avtal mellan trafikföretag och gasleverantör.

Indexrådet bedömer att man utifrån respektive avtals förutsättningar behöver ersätta de faktiska merkostnader som uppstår för trafikföretagen kopplat till frågan om skattebefrielse. Med anledning av frågans komplexitet rekommenderar indexrådet till stor transparens vid bedömning av faktiska merkostnader. Trafikföretagen bör som underlag för merkostnaden styrka hur deras leverantör hanterat merkostnaden i respektive avtal.

Vidare rekommenderar Indexrådet att man i hanteringen tar hänsyn till vad ett kommande nytt beslut om skattebefrielse skulle innebära i form av t ex retroaktiv skattebefrielse.

Kontakt: Jonas Kjernald, ordförande, Lars Annerberg, sekreterare Indexrådet.