2023-04-11

Kommentar om indexpåverkan av sänkt arbetsgivaravgift för unga inom tågtrafiken

Den sänkning av sociala avgifter för unga som gällt mellan januari 2021 och mars 2023 har inneburit lägre lönekostnader för arbetsgivare. Därmed har även arbetskraftsindex blivit lägre.

SCB:s beräkningar visar att cirka 7,5% av total arbetskraft som ingår i AKI/LCI Arbetare utgörs av den grupp unga som stödet berör.

Då det finns ett lagkrav avseende minimiålder för busschaufförer i kommersiell trafik utgav Indexrådet 2021 en rekommendation avseende justerade index för Busstrafikavtalen. Indexrådet tillhandahöll även beräkningar för hur Index skulle justeras för att neutralisera effekten. 

För tågavtalen är det av två anledningar mer komplext att utge en generell rekommendation. 1) Till skillnad från Bussavtalen tillämpas i vissa tågavtal tjänstemannaindex i stället för arbetarindex. SCBs beräkningar visar att påverkan på tjänstemannaindex är betydligt lägre än arbetarindex, vilket i dessa fall då innebär en mindre påverkan. 2) Det finns inga lagkrav kopplade till möjligheten att anställa unga i berört åldersspann för tågtrafiken. 

Effekten för tågtrafiken är således inte lika generisk, och troligen proportionerligt heller inte lika stor som för busstrafiken. Däremot är flertalet tjänster inom tågtrafiken säkerhetsklassade och kräver ofta långa yrkesutbildningar. Andelen unga hos tågoperatörerna kan därmed generellt antas vara lägre än de 7,5% som utgör genomsnittet för AKI Arbetare.

Indexrådet konstaterar därmed att de sänkta arbetsgivaravgifterna även kan påverka de tågavtal som tillämpar arbetarindex. Hantering av dessa eventuella effekter bör hanteras enligt förutsättningarna i respektive avtal.