2023-06-30

Rekommendation om hantering av elstöd kopplat till trafikavtal med elektrifierad busstrafik

Regeringen har beslutat om ett elstöd riktat till företag som nu är på plats. Elstödet syftar till att minska effekterna av de höga elpriserna som drabbade Sverige under 2021/2022 och innebär att företag med uttagspunkt i elområde 3 och 4 kan för ersättning med 50 respektive 79 öre per förbrukad kilowattimme.

Regeringen har beslutat om ett elstöd riktat till företag som nu är på plats. Elstödet syftar till att minska effekterna av de höga elpriserna som drabbade Sverige under 2021/2022 och innebär att företag med uttagspunkt i elområde 3 och 4 kan för ersättning med 50 respektive 79 öre per förbrukad kilowattimme. Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen i respektive uttagspunkt för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Ett företag eller koncern kan få högst 20 miljoner kronor.

Elstödet kommer dock inte få genomslag i de elindex som vanligtvis används för kollektivtrafiken vid elektrifierad busstrafik. Det innebär att effekten av elstödet behöver hanteras separat i respektive avtal.

Indexrådet rekommenderar därför att:

  • Trafikföretagen med elektrifierad busstrafik i elområde 3 och 4 ansöker om elstöd.
  • Trafikföretagen på ett transparent sätt visar erhållet elstöd och hur andelen för laddning i busstrafik beräknats per avtal.
  • Elstödet, till den del det avser laddning i busstrafiken, förs vidare till Beställaren.

I det fall Elstödet har påverkats av taket på 20 mnkr påverkar detta hanteringen och indexrådet rekommenderar då att man gör en fördelning av erhållet stöd mellan drivmedelsel i respektive avtal och övrig el. Det innebär att elstödet per kWh i dessa fall kan understiga 0,50 kr resp 0,79 kr.

Hanteringen bör ske utifrån förutsättningarna i respektive avtal och med beaktande av förutsättningarna för berört trafikföretag.