2023-02-17

Taxiindex kommer att ersättas av servicereseindex

Dagens taxiindex avspeglar inte tillräckligt bra den verklighet vi nu har. Bland annat beroende på att eldrift och krav på biodrivmedel är mycket vanligt krav i upphandlingar. Med anledning av detta har taxiförbundet påbörjat ett arbete med att ersätta taxiindex med ett servicereseindex. Taxiförbundet har även gått med som part i kollektivtrafikens indexråd.

Arbetet beräknas vara klart första halvåret 2023. Med anledning av detta arbete har indexrådet fastställt nedanstående rekommendation för hur man som beställare med pågående trafikavtal med taxiindex kan hantera övergången från taxiindex till servicereseindex. Här kommer indexrådet att återkomma med en vägledning.

För de fall man är nära förestående en upphandling där taxiindex kommer ingå rekommenderar indexrådet att man som upphandlare inkluderar nedanstående övergångsregel i upphandlingsunderlaget.

Index övergångsregel förslag

Trafikföretagets samtliga ersättningar (både fasta och rörliga) samt nominella belopp för i avtalet angivna viten, ska indexeras från och med trafikstart i enlighet med Svenska Taxiförbundets och SCB framtagna Taxiindex. I samband med att Partnersamverkans Indexråd publicerar en rekommendation för ett Servicereseindex, ska Taxiindex senast vid närmaste följande årsskifte ersättas med Servicereseindex.

Kontakt Indexrådet: Jonas Kjernald, ordförande, Lars Annerberg, sekreterare