Fördjupning – allmänt

Som nämndes inledningsvis finns mycket att vinna genom att utvärdera olika mervärden inom kollektivtrafik. De svårigheter som finns i den praktiska tillämpningen omhändertas primärt i förberedelsearbetet. Den grundläggande svårigheten beror på kombinationen av att utforma transparenta kvalitetskriterier trots att man inte vet vad anbudsgivare kommer att svara och det faktum att man inte vill begränsa konkurrensens kreativitet eller tvinga trafikföretag till givna lösningar.

Utmaningarna finns dels i kvalitetskriterierna i sig, dess poängskalor och om motiveringarna är tillräckligt tydliga eller inte utifrån transparensprincipen. Dels också i om RKM har följt upphandlingsdokumentationen vid utvärderingen, inte tagit ovidkommande hänsyn och om den bedömt anbuden på ett likabehandlande sätt utifrån likabehandlingsprincipen.