Kvalitetskriterier med förutbestämda mervärden

I de fall kvalitetskriterier vill användas, men kanske insatser och förutsättningar gör så att RKM vill välja något enklare, är förutbestämda kvalitetskriterier ett gott alternativ. Genom att tydligt på förhand ange ett visst mervärde kan trafikföretaget välja om det vill erbjuda och uppfylla mervärdet eller inte. Genom att använda denna typ av kvalitetskriterier motverkas bedömningar av hur något uppfylls. Även om det krävs ett gott förarbete även för dessa kvalitetskriterier är det ofta enklare att uppfylla transparens samt sparas tid både för trafikföretaget och RKM. Ett bra utgångsläge kan vara att utgå ifrån t.ex. ett krav, för att premiera trafikföretag som kan erbjuda ett övervärde.

Det är viktigt att säkra hur mervärdet kan mätas och kopplas ihop med kontraktet. Detta kan se olika ut beroende på vilket typ av mervärde som väljs. Ett sätt att använda förutbestämda mervärden är att utgå ifrån ett ska-krav, dvs. den lägsta nivån som ska uppfyllas av samtliga trafikföretag. Mervärdet blir något som har ett övervärde – som trafikföretaget kan välja att offerera men behöver inte göra det. Det är särskilt lämpligt att använda dessa i situationer där ett högre krav hade varit olämpligt, t.ex. onödigt kostnadsdrivande eller begränsande sett till en viss marknad, eller när RKM kan acceptera en trafikleverans utan mervärdet, men är å andra sidan villig att premiera mervärdet om det kan offereras. Det kan också vara lämpligt att använda förutbestämda mervärden när det inte lämpar sig att ställa särskilda kontraktsvillkor eftersom de vid någon tidpunkt måste uppfyllas under kontraktets löptid, se Upphandling av busstrafik – en vägledning, Kontraktsvillkor för mer information.

En annan situation då det är lämpligt att använda förutbestämda mervärden är i de situationer när RKM valt att inte alls inkludera det som ett krav (eftersom det sannolikt inte fanns ett absolut behov eller ett krav hade kanske påverkat konkurrensen för mycket), men utav en eller flera anledningar vill premiera mervärdet – om det erbjudas. I sådana situationer är det viktigt att tydligt definiera mervärdet så att trafikföretag förstår vad det går ut på samt hur det kopplas ihop till kontraktet och kommer följas upp. Syftet är att om trafikföretaget erbjuder det förutbestämda mervärdet så ska det ingå i uppdraget och såklart kontraktet. 

Nedan anges olika exempel på hur förutbestämda mervärden kan användas. Självfallet bestämmer RKM om sådana ska generera avdrag eller påslag och hur stora sådana mervärden ska vara. 

Exempel störningsinformation

Förslaget nedan bygger på situationen att RKM ställt ett krav på att störningsinformation ska tillhandahållas inom 15 minuter och nedan angivet är mervärden om de kan erbjudas.


Exempel integrerade barnstolar

Förslaget nedan bygger på situationen att det inte finns ett krav på integrerade barnstolar, men däremot ser RKM ett mervärde om det kan erbjudas på vissa angivna linjer eftersom barn ofta reser på dessa.
Exempel lokal marknadsföring

Förslaget nedan bygger på situationen att RKM har en egen enhet som arbetar med marknadsföring – därför finns det inget krav i upphandlingen som anger att trafikföretag ska arbeta med marknadsföring eller tillhandahålla sådana tjänster. Däremot ser RKM ett mervärde om trafikföretaget kan erbjuda stöd till RKM beträffande lokala marknadsföringstjänster som kopplas till kommande uppdrag. RKM vill därför premiera trafikföretag som kommer att stödja RKM i detta arbete. Mervärde ges utifrån vilken nivå som erbjuds, bl.a. om trafikföretag har interna eller externa resurser med kompetens och erfarenhet kan bistå.