2023-05-09

Indexrådets rekommendation för utformning av index i tågavtal

Indexrådet har tagit fram en rekommendation för utformning av index i avtal för upphandlad tågtrafik – något som tidigare endast funnits tillgängligt för busstrafik.

Rekommendationen innehåller förslag till indextyper och viktningar, men också principer och överväganden att beakta vid utformande av index i avtalen. Då avtalsförutsättningar väsentligt kan skilja sig åt i utformning och omfattning, är Indexrådets rekommendation för tågavtal mer allmänt hållen och resonerande än motsvarande rekommendation för bussavtalen. 

Syftet med att tillämpa index i avtal för upphandlad tågtrafik ska vara att skapa följsamhet mellan avtalets kostnads- och intäktsfördelning samt ge en tydlig riskfördelning mellan trafikoperatören och beställaren. Grunden för indexhanteringen bör vara transparent, enkel och neutral. Indexrådet hoppas att den nu publicerade rekommendationen ska ge ett gott stöd i att uppnå detta.