En gemensam upphandlingsprocess

Kollektivtrafiken är en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle och är ett viktigt medel för att nå de transportpolitiska målen, minska negativ klimatpåverkan, utvidga arbetsmarknadsregionerna samt i övrigt bidra till regional utveckling i hela landet. Framtidens kollektivtrafik står även inför en rad olika utmaningar i form av exempelvis teknikskiften, ökade miljökrav samt generellt ökade krav och behov på det kollektiva resandet. Hur upphandlingar genomförs blir därför centralt eftersom de behöver omhänderta kommande utmaningar och samtidigt bana väg för ett hållbart resande över tid.


Parallellt är upphandling av busskollektivtrafik många gånger komplext. Det krävs god kännedom om kollektivtrafiken i stort och vilka regionala utmaningar som finns samt kostnadsmedvetenhet och vilka risker ett trafikuppdrag kan medföra för båda parter. I stort sett pågår alltid en eller flera upphandlingar, såväl stora som mindre, av kollektivtrafik i Sverige. Medan vissa större RKM genomför flera upphandlingar finns andra mindre RKM som upphandlar mer sällan. Alla RKM kan behöva stöd utifrån olika perspektiv. Även trafikföretagen har olika förutsättningar och resurser, vilket också behöver beaktas i upphandlingsprocessen.

Syftet med denna vägledning är därför att ge stöd, inspiration och verktyg vid genomförande av kollektivtrafikupphandlingar, som också speglar förutsättningar och behov hos såväl RKM som trafikföretag, i syfte att nå goda gemensamma affärer. Den ger inspiration till effektiva upphandlingar genom att på ett övergripande sätt beskriva upphandlingsprocessen – alltifrån uppdragets målbild och kravställningar till drivkrafter och kontraktsuppföljning. Genom att upphandlingar generellt harmoniseras och effektiviseras med stöd av gemensamt förankrade rekommendationer och synsätt, t.ex. via denna vägledning och övriga relevanta dokument, bidrar det till förenkling och effektivisering för samtliga parter. Förtroende och utbyte för varandras kunskap och arbete i branschen ger också bättre förutsättningar för samarbete och mer kollektivtrafik för pengarna. Genom anpassade och förankrade arbetsprocesser undviks även dubbelarbete hos RKM och trafikföretag – istället kan parterna fokusera på att effektivisera sina respektive delar. 

Vägledningen är inte uttömmande utan varje RKM i egenskap av upphandlande enhet eller myndighet som deltar eller genomför en upphandling är själva ansvariga för att säkra att upphandlingen genomförs i enlighet med upphandlingsregelverket.