Vikten av dialog

Som nämns i Få koll genom löpande marknadsdialoger behöver upphandlingsprojektet – för att kunna sätta rätt målbild och strategi – förstå vad marknaden kan erbjuda. Inom kollektivtrafik är de inte bara trafikföretagen som kan vara aktuella utan även informationsinhämtning från andra relevanta aktörer kan behöva göras, t.ex. kommuner, Transportstyrelsen, branschorganisationer eller arbetsförmedlingar. Genom kunskapsutbyten samt ökade förståelser för såväl utmaningar som behov och förutsättningar bidrar det till en bättre upphandlingsprocess och med chans till mer konkurrenskraftiga anbud. En central framgångsfaktor är dock att RKM har tillräcklig tid att faktiska omhänderta och använda erhållen information in i upphandlingarna. Om detta inte hinner hanteras riskerar dialogerna att urvattnas och förtroendet för RKM kan påverkas. 

Som nämnts tidigare finns inget legalt hinder att genomföra marknadsdialoger i samband med upphandlingar. Många gånger är till och med dialogen nödvändig för att kunna utforma ändamålsenliga mål och krav samt för att skapa en sund och god konkurrens. Något som även framhålls av Upphandlingsmyndigheten.

RKM behöver vid all typ av marknadsdialog behandla alla trafikföretag lika. Dialogen får inte innebära att RKM inleder förhandlingar eller ger löften om framtida affärer till ett särskilt trafikföretag. Den får heller inte leda till att ett trafikföretag får en otillbörlig konkurrensfördel i upphandlingsprocessen, i upphandlingsdokumentationen eller att krav utformas mot en specifik given lösning som endast ett trafikföretag kan erbjuda. Om exempelvis ett trafikföretag påverkar upphandlingsdokumentationen för mycket, t.ex. vilka krav som ska ställas och hur kraven ska uppfyllas, kan det medföra en jävssituation som kan leda till att likabehandlingsprincipen överträds.
Att lyssna in och förstå marknaden och vad den kan erbjuda är helt nödvändigt. Just behovet att tillhanda kollektivtrafik är ju också densamma som innan dialogen och upphandlingen syftar till att tillgodose just detta behov. Genom att RKM har en tydlig process för hur dialogerna ska gå till och dokumenteras finns i princip bara positiva aspekter att vinna på detta. Många gånger har trafikföretagen – som på daglig basis arbetar med olika lösningar – värdefull kunskap, t.ex. inom elektrifieringslösningar eller infrastrukturella utmaningar, som RKM kan ha nytta av.

Läs mer information om öppna respektive enskilda dialogmöten.

Läs mer om olika slags dialoger