Kontraktsuppföljning

Tyvärr är det alltför vanligt inom alla upphandlingsbranscher att kontraktsuppföljningen blir eftersatt. Det är olyckligt utifrån flera perspektiv. Om kontraktet inte följs upp är det t.ex. svårt för RKM att säkerställa att trafikuppdraget levereras på sådant sätt som utlovats eller till utlovade priser. Ytterst finns därför risk att offentliga medel används ineffektiv och på ett icke samhälleligt resurseffektivt sätt.

Från trafikföretagens perspektiv finns t.ex. risk för att utlovade rättigheter enligt kontraktet inte fås och att kostnaderna för trafikföretaget därmed blir högre. Om tilldelat trafikföretag inte heller tvingas hålla vad det utlovat finns risk att konkurrensen urvattnas. Istället hade kanske ett annat trafikföretag varit aktuellt för kontraktstilldelning om det hade vetat att leveransnivån inte behövde hålla den nivå som framgick av upphandlingsdokumentationen.

Kontraktsuppföljning måste och bör därför ses som ett uppenbart verktyg från både RKM:s och trafikföretagets perspektiv i syfte att säkra vardera partens intressen samt för att ständigt sträva mot en god gemensam affär.

Vid stora kontrakt med många kontraktsvillkor kan det vara lämpligt att ta fram olika uppföljningsdokument, där villkor som ska följas upp samlas, konkretiseras och tidsätts. Även minde kontrakt bör ha en motsvarande struktur, om än den är anpassad till kontraktets storlek. Genom att ha upparbetade och dokumenterade rutiner kring detta underlättas det för ny personal hos RKM och trafikföretaget.