Uteslutning

I syfte att motverka osund konkurrens och säkra att potentiella trafikföretag inte har dömts för vissa brott eller allvarligt brustit vid utförandet av ett trafikkontrakt ska och vissa fall får RKM uteslutas dessa.

RKM är skyldiga att utesluta trafikföretag som är dömda för vissa fall av organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri och penningtvätt, terroristbrott, finansiering av terrorism och människohandel. Vidare ska trafikföretag som inte fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter uteslutas om det finns en fastställd dom eller beslut som vunnit laga kraft.

I vissa situationer får RKM utesluta ett trafikföretag, t.ex. när det framkommer att det i ett tidigare trafikkontrakt mer allvarligt brustit vid utförandet av det som medfört uppsägning i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder, det har lämnat vilseledande information i anbudet eller brustit att uppfylla sina arbetsrättsliga skyldigheter.

Inom upphandling av allmän kollektivtrafik har frågor kopplade till uteslutningsgrunderna inte varit så aktuella eller problematiska hitintills. Särskilt viktigt att säkerställa är att inga uteslutningsgrunder föreligger när ett trafikföretag använder flera underleverantörer, kanske även utländska bolag (som kanske inte tillämpar kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga löner), för att säkra att sociala avgifter har betalats på ett adekvat sätt.

Överlag är det viktigt att i upphandlingsprocessen säkra så att inga uteslutningsgrunder föreligger hos trafikföretaget, där vissa av de frivilliga uteslutningsgrunderna även kan motverka att tilldela ett trafikföretag som tidigare brustit i sitt trafikutförande. I de fall trafikföretaget åberopar kapacitet från en eller flera namngivna underleverantörer behöver även dessa bolag kontrolleras.

Vill du veta mer om uteslutningsgrunder