Utvärdering och tilldelning

Att utvärdera anbuden
När sista anbudsdag har löpt ur är det dags att öppna anbuden och påbörja prövning och utvärderingen av dem. En av de viktigare delarna i detta skede är att förhålla sig till den s.k. prövningsramen, vilket innebär att RKM endast får pröva inkomna anbud mot upphandlingsdokumentationens ställda krav och givna förutsättningar. Oftast är det i den skarpa anbudsprövningen som det kan uppmärksammas att delar i upphandlingsdokumentationen är otydlig eller motstridiga eller att anbud saknar eller innehåller motstridiga uppgifter. 


Att RKM trots detta förhåller sig till sin prövningsram är centralt. På så vis minskas ytterligare fel och RKM följer upphandlingsdokumentationen och riskerar då inte ta ovidkommande hänsyn, t.ex. genom att beakta andra delar som inte framgår som en förutsättning i upphandlingsdokumentationen. För att i så stor uträckning som möjligt förhålla sig till likabehandlingsprincipen är det viktigt att pröva anbud enhetligt även i dessa situationer. Detta gäller särskilt när omfattande kvalitetsutvärderingar används eftersom ibland kan uppfattas som vaga i vad som kommer att bedömas och vad som är ett poänggivande förhållande.