Val av ersättningsmodell

För att uppnå en god affär och många gånger den utveckling och kvalitet som behövs i uppdraget är det centralt att välja en väl anpassad ersättningsmodell – huvudsakligen för att skapa rätt förutsättningar och drivkrafter för båda parter. Valet av ersättningsmodell måste anpassas efter det aktuella trafikuppdraget. Det är exempelvis stor skillnad mellan tät stadstrafik i en större stad med sannolik tillväxtpotential och gles regionbusstrafik med en mer osäker marknad. Därför behöver ersättningsmodellen väljas utifrån behov och de förutsättningar som föreligger. 

Partnersamverkan har ett antal modellavtal och bilagor som kan användas som de är eller fungera som inspiration och underlag i en upphandling. Det är däremot viktigt att tidigt i planeringsarbetet jämföra de olika ersättningsmodellerna och bestämma vilken som passar bäst för behoven i det aktuella trafikuppdraget. Självklart går det att kombinera olika typer av ersättningar inom ett kontrakt – så länge rätt balans och drivkrafter finns. I detta arbete är det också viktigt att RKM inhämtar trafikföretagens syn på en effektiv ersättningsform eftersom det potentiella trafikföretaget i stor utsträckning kommer påverkas av den. 

Som nämnts i Vikten av samverkan är det, oavsett vilken ersättningsmodell som väljs, centralt att det finns en aktiv samverkan mellan parterna och övriga relevanta aktörer, t.ex. kommuner, Arbetsförmedlingen eller Transportstyrelsen. Många gånger kan en effektiv och god samverkan mellan berörda aktörer vara det som i särklass mest effektivt påverkar kollektivtrafiken positivt eftersom lösningar och åtgärder behöver ske i flera led och av flera inblandade.