Inför annonsering – att tänka på

I ett led att skapa goda förutsättningar inför konkurrensutsättningen av det aktuella kontraktet bör RKM omsorgsfullt bedöma vilken annonseringstid som upphandlingen behöver. Från år 2019 har ett stort antal busstrafikupphandlingar annonserats i landet. Detta påverkar klart trafikföretags resurser och möjlighet till deltagande. Genom att RKM tar höjd för tillräckliga annonseringstider, där andra närliggande såväl egna som andra RKM:s upphandlingar beaktas, skapas bättre förutsättningar för RKM att erhålla konkurrenskraftiga anbud och även tillräckligt med anbud.

I de fall upphandlingar annonseras innan t.ex. jul- och nyårstider eller semestertider, bör RKM ta extra höjd för en längre annonsering, även om många trafikföretag arbetar även under dessa tider är resursbeläggningen mindre av naturliga skäl vilket får en påverkan på anbudet.

Varje upphandlingsförfarande kräver olika minimitider för hur många dagar en upphandling minst måste vara ute på annonsering. Dessa tider bör däremot ses som minimitider – istället bör RKM inför varje upphandling bedöma vad som är en rimlig annonseringstid för att säkra antalet anbud och även möjliggöra för konkurrenskraftiga sådana. 

Minimitider