Varför använda kvalificeringskrav ?

Oavsett vilket upphandlingsförfarande som används har RKM möjlighet att ställa krav på deltagande trafikföretags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet, t.ex. i form av resurs- och erfarenhetsmässiga krav, och antingen genom prekvalificeringskrav eller kvalificeringskrav. Det finns ingen skyldighet att ställa kvalificeringskrav, däremot är det högst lämpligt. Huvudsakligen eftersom RKM bör säkra att de trafikföretag som kan bli föremål för kontraktstilldelning har tillräcklig ekonomisk förmåga att driva trafikuppdraget, tillräckliga resurser, en lämplig organisation samt relevant erfarenhet. Även etablerade rutiner kring ledning och styrning samt kvalitet och miljö kan utgöra kvalificeringskrav. Överlag bör kvalificeringskrav utformas på så vis att efterfrågad förmåga ska upprätthållas under hela kontraktsperioden, inte bara vid anbudstillfället. Genom att också säkra en tillräcklig och adekvat förmåga i kvalificeringssteget kan ev. kvalitetskriterier fokusera på den bästa förmågan att utföra uppdraget.   

Flera upphandlingar av kollektivtrafik innehåller förhållandevis få och oprecisa kvalificeringskrav. Många gånger uppställs låga och delvis luddiga krav på erfarenhet, organisation och yrkeskompetens. Ekonomiska krav som ställs ger mer en ögonblicksbild vid anbudsläget, snarare än att utformas på sådant sätt som istället säkrar en långsiktig ekonomisk trygghet. Detta är något som kan förbättras.