Uppdelning av kontrakt

Av upphandlingsreglerna följer att RKM är skyldig att överväga om en upphandling kan delas in i flera mindre kontrakt men är inte skyldig att faktiskt dela upp en upphandling. Syftet med bestämmelsen är att RKM ska överväga om det går att underlätta för mindre leverantörer att delta i upphandlingar genom att dela upp kontrakten. Inom just upphandling av kollektivtrafik, som många gånger redan är indelade i både regionala och lokala trafikområden, kan det utifrån både effektivitets-, konkurrens-, och kostnadsskäl ibland vara svårt eller olämpligt att dela upp kontrakt i ännu mindre delar.

Skäl som dessa är naturligtvis godtagbara anledningar till att inte dela upp ett kontrakt. Om ett kontrakt inte delas upp ska RKM i något av upphandlingsdokumenten eller i en individuell rapport ange skälen till detta.